Podatki

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Omówienie: Zmiany ograniczono do spółek komandytowo-akcyjnych i komandytowych. Nowe przepisy mają zapewnić większą sprawiedliwość w prowadzeniu działalności gospodarczej i uszczelnić system podatkowy. Powinno to spowodować wyższe wpływy z CIT przez eliminację najbardziej rażących przejawów agresywnej optymalizacji podatkowej prowadzonej z wykorzystaniem schematów międzynarodowych (fikcyjne zaliczenie podatku pobieranego za granicą, wprowadzanie do zawieranych lub negocjowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania klauzul zapobiegających tworzeniu sztucznych struktur lub podejmowaniu transakcji w celu skorzystania z preferencji wynikających z tych umów). Przewidziano włączenie spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych w zakres przepisów o CIT. Do tej pory dochody tych spółek – nieposiadających osobowości prawnej – nie podlegały opodatkowaniu na poziomie spółki. Opodatkowany był jedynie dochód wspólników. Zmiana oznacza, że spółki te będą – podobnie jak to ma miejsce w innych krajach – płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Konsekwencją nadania S.K.A. podmiotowości w zakresie podatku CIT jest wprowadzenie dwóch poziomów opodatkowania dochodu wypracowanego przez SKA, podobnie jak w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych:

●wspólnicy S.K.A. (akcjonariusz i komplementariusz) będą opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu uzyskanego z uczestnictwa w zysku spółki,

●w przypadku wypłaty zysku na rzecz komplementariusza będzie on miał prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez spółkę od własnych dochodów w części, w jakiej zapłacony przez S.K.A. podatek ekonomicznie obniżał wypłacony mu zysk spółki.

Oznacza to, że żaden ze wspólników nie będzie opodatkowany na bieżąco, z tytułu prowadzonej przez S.K.A. działalności gospodarczej. Nowe przepisy przewidują również przyznanie podmiotowości prawnopodatkowej spółce komandytowej. Oznacza to, że sytuacja wspólników zostanie zrównana z sytuacją wspólników spółki komandytowo-akcyjnej. Opodatkowanie komandytariusza będzie takie samo jak akcjonariusza, a komplementariusza będzie podlegać regułom dotyczącym komplementariuszy w S.K.A. B3

Pomoc po kataklizmach

Uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego

Omówienie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła udzielać poręczeń lub gwarancji spłaty oprocentowania kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub w gospodarstwach pracujących w działach specjalnych produkcji rolnej, jeżeli znalazły się one na obszarach zniszczonych w wyniku powodzi, huraganu, gradu i ulewnych deszczy.

Prezes KRUS – na indywidualny wniosek rolnika – będzie udzielał pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz na regulowanie zaległości z tego tytułu. Będzie to czynił w formie odraczania płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Możliwe będzie też umarzanie w całości lub w części bieżących składek (na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie lub dziale specjalnym powstały szkody).

ARiMR udzieli pomocy w wysokości 100 zł na 1 ha upraw rolnych lub 10 zł na 1 mkw. upraw w tunelach foliowych, względnie szklarniach, jeżeli rośliny kwalifikują się do likwidacji. Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast będą mogli stosować ulgi w podatku rolnym za 2013 r. w związku ze szkodami. O pomoc wolno ubiegać się rolnikom i producentom rolnym, w których gospodarstwach oszacowane przez komisje szkody wyniosą ponad 30 proc. średniej rocznej produkcji (w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym pojawiły się szkody, albo 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem lat o najwyższej i najniższej produkcji). Pomoc będzie można także otrzymać za szkody przewyższające 1050 zł w przypadku szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach, innych budynkach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych. Kwota pomocy będzie pomniejszona, jeżeli producent w dniu kataklizmu nie miał ubezpieczonych co najmniej 50 proc. upraw lub zwierząt od co najmniej jednego z ryzyk.

Zadania ARiMR

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Omówienie: Wprowadzono:

●uproszczoną procedurę ubiegania się o kredyty na wznowienie produkcji rolnej (zrezygnowano z wydawania zgód przez ministra rolnictwa na uruchomienie kredytów preferencyjnych oraz z wydawania przez wojewodów rolnikom opinii o zakresie i wysokości szkód),

●możliwość udzielania kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji dla gospodarstw, które poniosły znaczne straty w roku gospodarczym, ale w wysokości 30 lub poniżej 30 proc. progu średniej rocznej produkcji w ramach pomocy de minimis.

IPN

Stanowisko wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 1296)

Omówienie: Rząd rekomenduje komisyjny projekt zmian w ustawie o IPN do dalszych prac legislacyjnych, mimo że ministrowie wyrazili zastrzeżenia i wątpliwości. Zaproponowane zmiany dotyczące rozszerzenia kompetencji instytutu wykraczają poza zakres przewidziany ustawą. Chodzi o możliwość zlecania realizacji badań naukowych i upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski. Komisyjny projekt przewiduje wprowadzenie przepisu określającego katalog podmiotów uprawnionych do otrzymywania środków na finansowanie tych zadań (w tym instytuty PAN, uczelnie publiczne i niepubliczne, a także instytuty badawcze). Dzięki nowym instrumentom mogą być finansowane także badania dotyczące najnowszej historii Polski.

Prywatyzacja

Informację o realizacji „Planu prywatyzacji na lata 2012–2013”: styczeń – czerwiec 2013 r.

Omówienie: W ustawie budżetowej przychody z prywatyzacji zaplanowano na 5 mld zł. W końcu czerwca 2013 r. wyniosły one 1,874 mld zł. Przekształceniami objęto 107 podmiotów. Sukcesem zakończyły się projekty dotyczące 51 spółek z udziałem Skarbu Państwa. Prywatyzacja była prowadzona branżowo, przez sprzedaż na giełdzie, przez komunalizację oraz wniesienie udziałów Skarbu Państwa na podwyższenie kapitału zakładowego innego podmiotu z udziałem SP.

Prywatyzacja branżowa objęła 119 projektów. Dla 56 spółek nie udało się wyłonić inwestora z powodu braku zgłoszeń lub niesatysfakcjonujących warunków ofert. Prywatyzacja giełdowa objęła 4 projekty. Komunalizacje spowodowały przekazanie udziałów 5 spółek na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Wniesienie na podwyższenie kapitału zakładowego resztówek odbyło się w przemyśle obronnym.