Uniwersytety – art. 1 pkt 92 ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 84, poz. 455)

Podatek rolny – ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. 7 czerwca 2013 r., poz. 660)

Omówienie: Średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ustala się na podstawie komunikatu prezesa GUS, ogłaszanego w Monitorze Polskim, do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Do obliczania podatku za 2013 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Studia doktoranckie – rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. z 26 lipca 2013 r., poz. 841)

Omówienie: Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych programem studiów doktoranckich odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS (od ang. European Credit Transfer System, co oznacza Europejski System Transferu Punktów).

Zajęcia nieobowiązkowe to co najmniej 15 godzin. Fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym. Wymiar zajęć rozwijających umiejętności dydaktyczne odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS. Przygotowują one doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Świadczenie zdrowotne – ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2 sierpnia 2013 r., poz. 879)

Omówienie: Świadczenia opieki zdrowotnej osób uważanych za pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub tych, które mają ważną Kartę Polaka, opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której odbywają oni lub będą odbywać studia.

Przyznawanie i zwrot pomocy – par. 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 22 sierpnia 2013 r., poz. 953)

Emerytury z FUS – ustawa z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 23 sierpnia 2013 r., poz. 960)

Omówienie: Jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu społecznym na podstawie przepisów prawa polskiego jedynie przez część miesięcy, to do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa w art. 15 ust. 3 nowelizowanej ustawy (mówiącego, że do podstawy wymiaru emerytury lub renty dolicza się kwoty przysługujących ubezpieczonemu w danym roku kalendarzowym wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz kwoty zasiłków chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, świadczenia wyrównawczego lub dodatku wyrównawczego, a także wartość rekompensaty pieniężnej za okresowe niepodwyższanie płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent; poza tym brane pod uwagę są również kwoty zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków szkoleniowych lub stypendiów wypłaconych z Funduszu Pracy za okres udokumentowanej niezdolności do pracy), w okresie tego roku, do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmuje się sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu.

W sprawach, w których organ rentowy ustalił kapitał początkowy z uwzględnieniem przepisów art. 174 ustawy w brzmieniu dotychczasowym, kapitał początkowy ustala się ponownie na wniosek osoby uprawnionej, a jeśli nie wystąpi ona o to, to przy obliczaniu emerytury przyjmuje się kapitał początkowy na zasadach określonych w art. 26, jeżeli jest to korzystniejsze dla emeryta. Decyzję w sprawie ponownego ustalenia wysokości emerytury – z uwzględnieniem przeliczonego kapitału początkowego – organ rentowy wydaje w ciągu 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

VAT – ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 5 września 2013 r., poz. 1027)

Wyjątkiem są:

art. 1 pkt 4 w zakresie art. 105b ust. 1–7 i 10 oraz art. 6 ust. 2, które weszły w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 20 września 2013 r.,

art. 1 pkt 7, który wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym upływa 14. dzień od ogłoszenia, czyli 1 października 2013 r.,

art. 3–5, które wejdą w życie 31 grudnia 2013 r.

Omówienie: Zwalnia się z VAT dostawę towarów, której przedmiotem są produkty spożywcze (z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc.), jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej. Zwolnienie stosuje się pod warunkiem posiadania przez dostawcę stosownej dokumentacji potwierdzającej tego rodzaju dostawę.

Urlop wychowawczy – ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 5 września 2013 r., poz. 1028)

Omówienie: Pracownik zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do wymaganego, sześciomiesięcznego czasu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. A jest on udzielany na nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko pięciu lat. Jeżeli jednak z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od standardowego urlopu wychowawczego, może być udzielony urlop maksymalnie 36-miesięczny, do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy.

Lokowanie środków FUS – rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU. z 9 września 2013 r., poz. 1042)

Omówienie: Nadwyżki mogą być lokowane wyłącznie:

w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,

w formie depozytu u ministra finansów na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych,

na rachunkach lokat terminowych w bankach mających siedzibę Polsce.

Kasy fiskalne – rozporządzenie ministra gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. z 16 września 2013 r., poz. 1076)

Omówienie: Kasy rejestrujące są urządzeniami samodzielnymi lub mogą stanowić część składową systemu kasowego. Ze względu na konstrukcję, kasy dzieli się na:

elektroniczne – z programem aplikacyjnym, dysponujące własną bazą danych o towarach i usługach z możliwością jej zmiany wyłącznie przez zdefiniowaną funkcję niezmiennego programu aplikacyjnego,

bez programu aplikacyjnego (drukarki fiskalne) – sterowane przez interfejs komunikacyjny zewnętrznym programem aplikacyjnym, które nie zawierają bazy danych o towarach lub usługach, ale mają algorytm weryfikujący zmiany stawek podatkowych przypisanych do nazw towarów lub usług,

komputerowe – zbudowane na bazie komputera ze standardowym systemem operacyjnym z możliwością współpracy z komputerowym programem aplikacyjnym,

terminale kasowe – bez programu aplikacyjnego, sterowane komputerowym programem aplikacyjnym uruchomionym na komputerze poza stanowiskiem sprzedaży i stanowiące wraz z nim zamknięty system kasowy,

kasy o zastosowaniu specjalnym – których konstrukcja i program pracy uwzględniają szczególne zastosowanie i odpowiadają dodatkowym kryteriom oraz warunkom technicznym.

Program pracy kasy musi być umieszczony we wbudowanej w nią pamięci umieszczonej w module fiskalnym kasy, zapewniającej niezmienialność danych na poziomie nie mniejszym od liczby zapisów dokonanych w pamięci typu OTP. Wyświetlacz powinien umożliwiać pokazywanie znaków w liczbie nie mniejszej niż potrzeba do określenia łącznej wartości sprzedaży brutto.

Kasa zainstalowana w urządzeniach automatycznej sprzedaży towarów i usług powinna mieć co najmniej jeden wyświetlacz, który zapewni kupującemu odczyt wyświetlanej ceny. Dostęp do wnętrza kasy musi być zabezpieczony plombą producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas, umieszczoną na obudowie, w sposób powodujący, że jest ona nieusuwalna, albo ulega zniszczeniu przy zdejmowaniu. Sposób plombowania i zamknięcia obudowy kasy musi uniemożliwiać dostęp do elementów wewnętrznych urządzenia bez usunięcia plomby.

Wywóz dewiz i złotych – rozporządzenie ministra finansów z 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków (Dz.U. z 16 września 2013 r., poz. 1084)

Emisja bonów skarbowych – rozporządzenie ministra finansów z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz.U. z 17 września 2013 r., poz. 1088)

Omówienie: Bony są nabywane i zbywane w przetargu, z dyskontem. W celu zarządzania długiem państwowym minister finansów może zawierać umowy z osobami fizycznymi, prawnymi lub spółkami bez osobowości prawnej, przyznające im prawo zakupu lub przedstawienia do odkupu bonów poza przetargiem. Wartość nominalna jednego bonu wynosi 10 000 zł. Papiery te są emitowane na okres od:

1 do 90 dni lub

1 tygodnia do 52 tygodni.

Bony są papierami wartościowymi na okaziciela. Nie mają formy dokumentu. Są rejestrowane na rachunkach bonów i kontach depozytowych bonów, prowadzonych w Rejestrze Papierów Wartościowych, w którym agent emisji wpisuje stan i zmiany stanu posiadania bonów.

Oferta obligacji w hurcie – rozporządzenie ministra finansów z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej (Dz.U. z 17 września 2013 r., poz. 1089)

Omówienie: Obligacje są nabywane i zbywane na przetargach.

Niemniej w celu zarządzania długiem Skarbu Państwa minister finansów może zawierać umowy z osobami fizycznymi, prawnymi lub spółkami bez osobowości prawnej, przyznające im prawo zakupu lub przedstawienia do odkupu obligacji poza przetargiem.

Są to papiery nominowane w złotych lub w euro. Ich jednostkowa wartość wynosi 1000 jednostek waluty, na którą opiewają, lub wielokrotność tej kwoty, co określa list emisyjny. Mogą być emitowane w szczególności jako:

zerokuponowe,

o stałej stopie procentowej,

o zmiennej stopie procentowej,

indeksowane.

Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela. Nie mają formy dokumentu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt.

Reorganizacja Komelu – rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2013 r. w sprawie reorganizacji Branżowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych „Komel” (Dz.U. z 18 września 2013 r., poz. 1098)

Połączenie szkół – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 16 września 2013 r. w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (Dz.U. z 23 września 2013 r., poz. 1112)

Fuzja uczelni – rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 września 2013 r. w sprawie włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej (Dz.U. z 23 września 2013 r., poz. 1126)

Urlopy wychowawcze – rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z 26 września 2013 r., poz. 1139)

Omówienie: Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem korzystania z wolnego.

We wniosku należy określić:

datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu,

okres urlopu wychowawczego, który został dotychczas wykorzystany na konkretne dziecko,

liczbę części urlopu, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.