Refundacja leków

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw

Omówienie: Farmaceuta na żądanie pacjenta będzie musiał wydać mu odpowiednik leku o dopłacie nie wyższej niż do produktu z recepty. Możliwe też będzie wydanie pacjentowi odpowiednika nieobjętego refundacją, ze stuprocentową odpłatnością. Aptekarz będzie miał obowiązek poinformowania pacjenta o istnieniu leku refundowanego innego niż zapisany, ale dla niego tańszy i o takich samych parametrach terapeutycznych jak preparat z recepty. Proponowane rozwiązania mają także dotyczyć środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Uchylony zostanie obowiązek kupowania przez szpitale specyfików objętych refundacją w cenie nieprzekraczającej limitu finansowania. Nowa lista refundacyjna ma być ogłaszana raz na 3 miesiące, a nie jak obecnie raz na 2 miesiące. Import docelowy powinien umożliwić ministrowi zdrowia wydawanie decyzji refundacyjnych w odniesieniu nie tylko do leków sprowadzanych i finansowanych w refundacji aptecznej na indywidualne zapotrzebowanie pacjenta, lecz także leków stosowanych przez podmioty lecznicze do chemioterapii. Założono wprowadzenie nowego rodzaju świadczenia gwarantowanego, tj. leków zawierających substancje czynne nieposiadające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce, a wykorzystywane w chemioterapii. Możliwe będzie finansowanie odpowiedników leków stosowanych w chemioterapii, umieszczonych w wykazach refundacyjnych w razie ich czasowego braku. B11

Stałe uczenie się

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu strategicznego „Perspektywa uczenia się przez całe życie”

Omówienie: Chodzi o:

●uczenie się w różnych kontekstach (formalnym, pozaformalnym i nieformalnym),

●uczenie się na wszystkich etapach życia, od najmłodszych lat do późnej starości,

●identyfikację, ocenę i potwierdzanie efektów uczenia się.

Sytuacja w rolnictwie

Informacja w sprawie sytuacji ekonomicznej w polskim rolnictwie w latach 2005–2013, z uwzględnieniem środków pochodzących z funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich, eksportu polskich towarów rolno-spożywczych oraz rynku zbóż i rzepaku

Omówienie: Ogólna powierzchnia gruntów rolnych w Polsce wynosi 17,2 mln ha. Średnia powierzchnia użytków rolnych przypadająca na jedno gospodarstwo stopniowo rośnie. W 2012 r. wyniosła 9,8 ha. Połowa gospodarstw użytkuje jednak nie więcej niż 5 ha. Łączny udział małych gospodarstw wynosi nieco ponad 30 proc. Z reguły prowadzą one produkcję metodami tradycyjnymi, przy niskim nawożeniu mineralnym i zużyciu chemicznych środków ochrony roślin, a także pasz przemysłowych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

W 2012 r. w sektorze prywatnym znajdowało się 14,6 mln ha, tj. 97,0 proc. użytków rolnych.

Procedury karne

Projekt stanowiska do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1537)

Omówienie: Rada Ministrów poparła rozwiązanie zaproponowane przez posłów polegające na umożliwieniu pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym i postępowaniu w sprawach o wykroczenia ustanowienia najbliższej osoby, która działałaby jako jego pełnomocnik. Zaletą takiego rozwiązania powinno być zapewnienie poczucia ochrony i większego komfortu psychicznego. Byłoby to wyjątkowo korzystne dla osób starszych, potrzebujących szczególnego wsparcia. Trzeba będzie jednak rozważyć kwestie związane z faktem, że pełnomocnik będący osobą najbliższą stanie się uczestnikiem procesu. Niebezpieczeństwo polega również na tym, że taki pełnomocnik przeważnie nie będzie prawnikiem. To zaś to zwiększa ryzyko braku właściwej ochrony prawnej. Trzeba przy tym pamiętać, że dziś pokrzywdzony w postępowaniu karnym pokrzywdzony może być reprezentowany przez trzech profesjonalnych pełnomocników, z których każdy ma prawniczą wiedzę i odpowiada dyscyplinarnie za naruszenie etyki zawodowej. B5

Postępowanie egzekucyjne

Projekt stanowiska do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druk nr 826)

Omówienie: Rada Ministrów negatywnie oceniła propozycje zawarte w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. B12