Powszechny spis rolny obejmie wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce. Rolnicy będą pytani m.in. o dochody, maszyny, użytkowane grunty, uprawy i pogłowie zwierząt oraz osoby pracujące w gospodarstwie. Spis będzie przeprowadzany w jednej z trzech form: samospisu dokonywanego przez rolnika internetowo, wywiadu telefonicznego z rachmistrzem lub osobistej wizyty rachmistrza w gospodarstwie.

Powszechny spis rolny będzie przeprowadzany w całej Polsce w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku (spisywany będzie stan gospodarstw na dzień 1 czerwca 2020 roku). Akcja obejmie zarówno gospodarstwa indywidualne, jak i gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne (spółdzielnie, spółki) lub jednostki organizacyjne niemającej osobowości prawnej.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Na terenie każdego województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda – jako wojewódzki komisarz spisowy. Z kolei na terenie gminy pracami spisowymi kieruje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Do wykonywania prac spisowych wojewódzki komisarz spisowy tworzy wojewódzkie biuro spisowe, a gminny komisarz spisowy tworzy gminne biuro spisowe.

Formy spisu rolnego: Internet, telefon lub osobista wizyta rachmistrza

Użytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu rolnego może przekazać dane w jednej z trzech form (do wyboru):

  • samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (każda gmina zapewni w siedzibie urzędu stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego);
  • wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego;
  • bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego podczas wizyty w gospodarstwie.

Zatem rolnik - mówiąc prościej - ma do wyboru: samodzielne podanie danych poprzez stronę internetową GUS, wywiad telefoniczny lub osobisty kontakt z rachmistrzem terenowym, który przyjedzie do gospodarstwa.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu podczas wizyty rachmistrza w gospodarstwie.

Ochrona danych ze spisu rolnego

Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej (mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac tylko po przeszkoleniu i złożeniu pisemnego przyrzeczenia). Ochronę zebranych danych zapewnia prezes Głównego Urzędu Statystycznego, który jednocześnie jest administratorem danych zebranych w ramach spisu.

Dane zebrane w ramach spisu rolnego będą wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatów statystycznych. Dane spisowe mogą być także łączone z danymi z innych badań statystycznych, w tym z danymi zebranymi w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Dane osobowe zebrane w ramach spisu rolnego nie mogą być wykorzystywane do innych celów.

Jak rozpoznać rachmistrza spisowego?

Rachmistrz terenowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym:

  • imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza terenowego;
  • numer identyfikatora;
  • nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego;
  • określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania bezpośredniego wywiadu;
  • pieczęć wojewódzkiego biura spisowego;
  • podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora;
  • okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

Użytkownik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego wywiadu może zweryfikować tożsamość tego rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z gminnym lub wojewódzkim biurem spisowym.

Warto pamiętać, że rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Jakie informacje będą zbierane w ramach spisu rolnego?

W ramach spisu rolnego od użytkowników gospodarstw zbierane będą: dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, itd.) oraz informacje dotyczące m.in. sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w danym gospodarstwie. Rolnicy będą też proszeni o podane informacji, jaki udział w dochodach gospodarstwa ma działalność rolnicza, działalność pozarolnicza, dochody z pracy najemnej, dochody z emerytur, rent i innych świadczeń.

Spisywana będzie także powierzchnia, m.in.: gruntów ogółem, zasiewów (według gatunków uprawianych roślin), łąk, pastwisk, poplonów, szkółek drzew i krzewów oraz upraw trwałych. Spis obejmuje także pogłowie zwierząt gospodarskich, w tym: byczków, jałówek, warchlaków, loch, knurów, świń, maciorek owczych, jagniąt, koni, kur niosek oraz samic zwierząt futerkowych. W ramach spisu należy także podać czy w gospodarstwie prowadzony jest chów i hodowla ryb (powierzchnia stawów, urządzenia do chowu lub hodowli ryb, gatunki ryb).

Rolnik będzie pytany również o liczbę maszyn i urządzeń, które używa w gospodarstwie, takich jak: ciągniki, ładowarki teleskopowe, kombajny o różnym przeznaczeniu, siewniki, kosiarki, opryskiwacze, roboty udojowe i inne urządzenia.

Pytania dotyczyć będą również kwestii zużycia nawozów oraz powierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich (obór, chlewni, kurników, silosów, sortowni i przechowalni, kopców ziemnych oraz stodół). W ramach spisu zbierane będą także informacje o osobach pracujących w gospodarstwie.

Oficjalne informacje rządowe dotyczące powszechnego spisu rolnego w 2020 roku dostępne są na stronie: rolny.spis.gov.pl >>>

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.