Ma łączyć wizje polskich naukowców i przedsiębiorców z sektora rolniczego z rynkami kapitałowymi.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i GPW Ventures podpisują dziś list intencyjny. Ich celem jest stworzenie funduszu venture capital i uruchomienie go jeszcze w tym roku. GPW Ventures to podmiot powołany w ramach strategii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych na lata 2018‒2022 do finansowania MSP poprzez stworzenie portfela funduszy typu venture capital. Utworzy on dla KOWR spółkę współfinansującą innowacyjne projekty podejmowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Nieoficjalnie mówi się, że w tym roku KOWR powierzy GPW Ventures na ten cel ok. 25 mln zł. W kolejnych latach kwota ta może zostać podwojona. Jak oceniał zastępca dyrektora generalnego KOWR Wojciech Kędzia, by zrealizować te plany, na dalszych etapach konieczne będzie ustawowe zagwarantowanie finansowania spółki.
Działanie funduszu ma być pomostem między ambitnymi wizjami polskich naukowców i przedsiębiorców z sektora rolniczego a rynkami kapitałowymi – tak by rolnicy odczuli korzyści płynące z nowych projektów. Na dofinansowanie mogą liczyć firmy operujące w szeroko rozumianym rolnictwie – twórcy funduszu są otwarci na wszelkie nowe pomysły – od konstrukcji maszyn, poprzez efektywność energetyczną aż do nowych form produkcji i dystrybucji. Dzięki inwestycjom kapitałowym funduszu podmioty z sektora mają chętniej realizować perspektywiczne, ale ryzykowne projekty, nawet jeśli wymagają one już od początku ponoszenia istotnych nakładów.
Reklama
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, zapowiadając podpisanie listu, podkreślał, że projekt ma na celu utrzymanie konkurencyjności polskich producentów żywności – europejski rynek jest bowiem coraz bardziej wymagający. ‒ To przedsięwzięcie ryzykowne, ale niezbędne, żebyśmy mogli, dysponując rocznie kilkudziesięcioma milionami złotych, pomóc na tych pierwszych etapach w badaniach, weryfikowaniu prototypów różnego rodzaju rozwiązań – mówił minister.
Środki funduszu będą przeznaczone na wdrożenia, które docelowo mają zwiększać rentowność gospodarstw rolnych i usprawniać produkcję. Ważnym elementem działania funduszu będzie też modernizacja polskiego rolnictwa dopasowująca sektor do zielonej polityki UE. Stąd dofinansowanie będą mogły uzyskać pomysły przeciwdziałające niekorzystnym zmianom klimatu, ochrony ekosystemów i te nastawione na upowszechnienie odnawialnych źródeł energii.

Reklama
Dotychczas oferty firm rolniczych, które spływały do KOWR, nie mogły być ocenione przez pryzmat ich biznesowej opłacalności. Teraz ma się to zmienić ‒ stąd współpraca z GPW Ventures, które ma ocenić, na ile konkretne propozycje są przyszłościowe pod kątem biznesowym. Rolnictwo to jeden z pierwszych sektorów, w którym GPW Ventures dostrzega potencjał.
GPW liczy, że pomoc udzielona MSP przełoży się na zwiększenie liczby debiutów na warszawskim parkiecie. Przedstawiciele giełdy podkreślają, że utworzenie funduszu to reakcja na problem niewielkiego rozwoju rynku IPO zarysowany już na forum unijnym. Dlatego przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen również zapowiedziała utworzenie funduszu publiczno-prywatnego wspierającego debiuty MSP na europejskich giełdach.