Rolnicy, których szkody spowodowane przez suszę lub powódź wynoszą co najmniej 30 proc. powierzchni upraw będą mogli ubiegać się o pomoc w formie dotacji do hektara - poinformował resort rolnictwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dotacja będzie udzielana poza formułą pomocy de minimis, w przypadku, gdy szkody oszacowane przez komisję będą wynosić powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym. Jeżeli natomiast straty takie będą niższe niż 30 proc. dotacja może być przyznana w ramach formuły pomocy de minimis.

De minimis - to wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, jest to 15 tys. euro w okresie trzech lat.

Ministerstwo zaznacza, że pomoc, będzie pomniejszana o 50 proc., jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych od co najmniej jednego ryzyka klęskowego.

Stawkę pomocy na 1 hektar ogłosi minister rolnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy.

Od 2017 r. protokół oszacowania szkód sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej resortu rolnictwa. W przypadku upraw paszowych, szkody uwzględniane są przy obliczaniu dochodów z produkcji roślinnej i drugi raz przy obliczaniu dochodu z produkcji zwierzęcej.

W kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód mogą być uwzględniane koszty związane z zakupem pasz, o ile ten zakup wynika z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego przez klęski żywiołowe. Przy czym ilość nabytych pasz nie może przekroczyć ilości pasz niewyprodukowanych w gospodarstwie.

W przypadku, gdy straty są niższe niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie, rolnik może wnioskować o dotacje na powierzchnię upraw o uwzględnienie strat wyłącznie w produkcji roślinnej w porównaniu do średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z okresu poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat wybranych z pięciu po odjęciu wartości najwyższej i najniższej.

Przyjęcie wariantu wyliczania strat do średniej rocznej wyłącznie do produkcji roślinnej nie zwalnia komisji z wypełnienia w całości protokołu - podkreślił resort.