Co do zasady wszystkie wnioski o dopłaty bezpośrednie będą składane przez rolników elektronicznie. Tylko w wyjątkowych przypadkach beneficjenci będą mogli skorzystać z formy tradycyjnej.
Od 2018 r. rolnik, który ubiega się o takie same środki jak rok wcześniej, zamiast składania kolejnego wniosku będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi tylko brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.
Takie ułatwienia dla właścicieli gospodarstw przewiduje nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustaw o rozwoju obszarów wiejskich, którą przygotował resort rolnictwa (dokument wczoraj został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji). Ministerstwo szacuje, że ok. 200–300 tys. rolników (15–22 proc. beneficjentów) mogłoby składać oświadczenia zamiast powielać co roku ten sam wniosek.
Reklama
Proponowane przepisy mają też zmniejszyć koszty i obciążenia administracyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związane z obsługą wniosków. W tym celu zniesiony będzie obowiązek zawiadamiania właścicieli gospodarstw o niezałatwieniu sprawy przyznania płatności bezpośrednich przed 1 marca. Wyeliminowany zostanie również przepis zobowiązujący agencję do wydania w tym terminie decyzji dotyczącej dofinansowania (30 czerwca nadal pozostanie jednak ostatecznym terminem wypłaty przydzielonych środków). Wprowadzone mają być również uproszczone zasady wyboru wykonawców w przypadku, gdy wartość zlecanych przez rolników zadań nie przekracza 30 tys. euro, a jest wyższa niż 20 tys. zł. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami beneficjent będzie zobowiązany do wysłania zaproszenia do składania ofert do co najmniej trzech wykonawców, opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej (o ile ją ma), wyboru oferty najkorzystniejszej oraz udokumentowania swojej decyzji. Gdy wydatki przekroczą 30 tys. euro, wówczas zastosowanie znajdą przepisy prawa zamówień publicznych.
Z uwagi na specyfikę spraw dotyczących płatności bezpośrednich dla rolników organy administracji nie będą już musiały wskazywać stronom przesłanek, które nie zostały przez nie spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem niekorzystnej dla nich decyzji.
Etap legislacyjny
Projekt przekazany do konsultacji publicznych