Projekt przyjęty przez rząd stanowi wdrożenie dyrektywy 2014/26/UE (tzw. dyrektywy CMR). W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie na Polskę kary za brak implementacji w wysokości 87 612 euro za każdy dzień opóźnienia. A termin na dostosowanie do unijnych przepisów liczony jest od 10 kwietnia 2016 r.
Zadaniem dyrektywy jest harmonizacja zasad działalności organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ) prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, czyli przede wszystkim prawami do utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów (częściowo także prawami do wydań książek i prasy). Projekt, który trafi teraz do Sejmu, określa nowe zasady funkcjonowania OZZ, by zapewnić przejrzystość ich działania oraz odpowiedzialność wobec swoich członków i podmiotów uprawnionych. Przewiduje też ułatwienia dla przedsiębiorców. Po wejściu w życie nowych przepisów nie będą oni zmuszeni do odprowadzania tantiem jednocześnie do wielu organizacji zbiorowego zarządzania. W większości przypadków będzie to tylko jedna OZZ.
Oprócz tego precyzyjnie określono zasady reprezentowania przez OZZ twórców, artystów, wykonawców, producentów lub wydawców, którzy nie zawarli umowy o zbiorowe zarządzanie. Oprócz tego organizacje takie jak ZAiKS będą też musiały prowadzić i na bieżąco aktualizować m.in. elektroniczny wykaz umów o zbiorowe zarządzanie. Projekt wprowadza też obowiązek informowania o przysługujących należnościach i potrąceniach oraz wypłacania tantiem najpóźniej w ciągu dziewięciu miesięcy od końca roku obrotowego, za który zostały pobrane.
Wzmocniono też pozycję członków stowarzyszenia mającego status organizacji zbiorowego zarządzania. OZZ będą musiały przyjąć na członka każdego, kto spełnia warunki – te z kolei muszą opierać się na obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących kryteriach. Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie podmiotów z państw UE lub EFTA. 14-dniowe vacatio legis sprawia, że najprawdopodobniej ustawa wejdzie w życie, zanim TSUE zdoła rozpatrzyć wniosek KE o nałożenia kar.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów