Senat przyjął w czwartek z poprawkami ustawę o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, która wdraża unijną dyrektywę w tym przedmiocie. Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 85 senatorów, nikt nie był przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.

Senat przyjął m.in. poprawkę korelującą terminologię ustawy z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także z przepisami ustawy prawo przedsiębiorców dotyczących prowadzenia działalności regulowanej. Dodano przepis, który określa podstawę i przesłanki wydania przez organ nadzoru decyzji o zakazie wykonywania działalności jako niezależny podmiot zarządzający.

Kolejne przyjęte poprawki m.in. doprecyzowują, że ujawnienie przez organizację zbiorowego zarządzania danych osobowych innym organizacjom jest jednym ze sposobów przetwarzania danych. Poprawki te eliminują również odesłanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679, tj. rozporządzenia RODO.

Przyjęto również m.in. poprawkę, która uzupełnia katalog przepisów przewidujących prawo przetwarzania danych osobowych o podmioty, które przetwarzają dane w związku z realizacją prawa do informacji, o których mowa w art. 48.

Senat nie przyjął poprawki, o którą wnioskowały Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz ZASP, zmniejszającą minimalną liczbę delegatów wchodzących w skład zebrania delegatów ze 100 do 50 w przypadku organizacji zbiorowego zarządzania liczącej do 1 tys. członków i z 200 do 100 delegatów - w przypadku organizacji zbiorowego zarządzania liczącej ponad 1 tys. członków.

Uchwalona przez Sejm 10 maja ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi określa zasady działania organizacji zbiorowego zarządzania tymi prawami oraz innych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Reguluje ona także kwestie udzielania zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi; nadzór nad organizacjami zbiorowego zarządzania tymi prawami oraz działania Komisji Prawa Autorskiego.

Przepisy ustawy stosuje się do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi; podmiotów, które wykonują czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na podstawie tytułu prawnego udzielonego im przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Termin implementacji dyrektywy UE upłynął 10 kwietnia 2016 r. Jak poinformowało PAP MKiDN, termin "nie został dotrzymany z uwagi na stopień rozbudowania i skomplikowania materii – projektowana ustawa będzie stanowić najbardziej kompleksową i szczegółową regulację zbiorowego zarządu w niemal 100-letniej historii polskiego prawa autorskiego".

W związku z opóźnieniem w implementacji dyrektywy Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce postępowanie, a 25 stycznia podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosku o nałożenie na Polskę grzywny. MKiDN zwraca uwagę, że w grudniu analogiczna decyzja została podjęta w odniesieniu do Bułgarii, Hiszpanii, Luksemburga i Rumunii. "Zgodnie z zastosowaną przez Komisję procedurą przyjęcie ustawy przed wydaniem wyroku przez Trybunał spowoduje wycofanie wniosku o grzywnę" - podkreśla resort kultury.