Komendanci jednostek podległych MSWiA będą musieli zagwarantować funkcjonariuszom wykonywanie zadań służbowych w warunkach określonych w Kodeksie pracy.
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw przełożeni funkcjonariuszy będą zobowiązani do przestrzegania art. 212 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). To zaś oznacza, że komendanci będą musieli zorganizować stanowiska pracy i przygotować zadania podwładnym zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli nie wywiążą się z tego obowiązku, funkcjonariusze będą mieli prawo powstrzymania się od wykonywania czynności służbowych. Przy czym równocześnie ustawodawca dodał do projektu przepis, który stanowi, że mundurowy nie będzie mógł powstrzymać się od wykonania rozkazu, jeśli dotyczy on np. czynności realizowanych w celu rozpoznawania, wykrywania oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń.
Nowelizacja to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2015 r. (sygn. akt K18/14). TK orzekł, że wszystkie wskazania dotyczące bezpiecznych warunków służby muszą być zapisane w ustawach pragmatycznych, a nie w aktach niższej rangi, np. zarządzeniach komendanta głównego.
Autorzy projektu ustawy chcą, żeby zmiany weszły w życie 3 grudnia 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do konsultacji