Przedsiębiorca może wybrać tytuł podlegania ubezpieczeniu pod warunkiem, że podstawa wymiaru, od której będzie płacona danina na rzecz ZUS, jest równa lub wyższa niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Właściciel firmy prowadzącej usługi w zakresie badań naukowych zdecydował się na zawarcie kontraktu menedżerskiego ze spółką z o.o., na rzecz której dodatkowo świadczył usługi konsultingowe. Zainteresowany nie był do końca pewny, od jakiej podstawy będzie musiał zapłacić składki. Wystąpił do ZUS o wydanie indywidualnej interpretacji. Zakład uznał, że umowa o zarządzanie spółką nazywana kontraktem menedżerskim jest tzw. umową nienazwaną o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zleceń. Osoba zarządzająca z tytułu wykonywania kontraktu menedżerskiego podlega więc obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu. Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Zasada ta wynika z art. 6 ust. 1 pkt oraz art. 12 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.). Przy czym obowiązek opłacania składek obejmuje okres od rozpoczęcia zarządzania spółką do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Przy czym, gdy w ramach posiadanego wpisu do CEIDG dana osoba osiąga przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i równocześnie zarabia na podstawie kontraktu menedżerskiego, następuje zbieg tytułu do ubezpieczeń społecznych uprawniających przedsiębiorcę do dokonania wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń. Osoba świadcząca usługi kontraktu menedżerskiego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej i uzyskująca z tytułu tej działalności dochody będzie obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia firmy, jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu zarządzania będzie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składek. Jeśli zaś podstawa wymiaru składek będzie wynosiła tyle co kwota graniczna dla prowadzących firm, to zainteresowanemu będzie przysługiwać wybór tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń. Tak też było w tym przypadku. W zależności od dokonanego wyboru na osobie prowadzącej działalność gospodarczą będzie ciążyć lub też nie obowiązek opłacania składek.
Podstawa Decyzja nr DI /100000/43/ 454/ 2016 oddziału ZUS w Gdańsku z 21 czerwca 2016 r.