Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy będzie uznawał kwalifikacje do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nabyte w innych państwach członkowskich Unii – przewiduje projekt rozporządzenia, który trafił do konsultacji społecznych. Wynika z niego, że honorowane będą również kompetencje zdobyte w państwach europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA), stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także w Szwajcarii.
Obowiązek wydania rozporządzenia wynika z tego, że zawody te zostały uznane za regulowane w Unii w związku z wymaganiami kwalifikacyjnymi. W ocenie resortu pracy osoby takie nie będą jednak stanowić konkurencji dla polskich specjalistów. Okazuje się bowiem, że w 2010–2015 nie wpłynął ani jeden wniosek o zgodę na wykonywanie zawodu, a zainteresowanie podjęciem pracy skończyło się na dwóch pytaniach w tej kwestii.
Jednocześnie ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych i nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) przewiduje, że organem właściwym do spraw uznawania kwalifikacji jest minister właściwy kierujący działem administracji rządowej lub organ wskazany, który musi podlegać właśnie szefowi resortu. Takie wymagania spełnia CIOP – PIB, który nie tylko podlega MRPiPS, ale także posiada doświadczenie w zakresie kształcenia bhp oraz niezbędne zaplecze badawcze.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji