W tym roku armia przeszkoli blisko 40 tys. rezerwistów. Wśród nich będą ochotnicy do służby przygotowawczej, a także osoby, które już wcześniej służyły w wojsku. Karta powołania może więc trafić do byłych żołnierzy zawodowych, tych, którzy odbywali zasadniczą służbę, a także do osób po kilkumiesięcznym przeszkoleniu wojskowym. W niektórych przypadkach można jednak wnioskować do dowódcy o wyznaczenie ćwiczeń w czasie przerwy wakacyjnej.
Czy można odbyć ćwiczenia w innym czasie
Zostałem wezwany na ćwiczenia od początku września. W tym czasie troje moich dzieci idzie do szkoły. Nie uchylam się, ale chciałbym termin przesunąć na okres wakacyjny. Czy dowódca może się przychylić do mojej prośby?
TAK
Termin przeprowadzania ćwiczeń jest ustalany w poszczególnych jednostkach odpowiednio wcześniej. Osoba powołana na ćwiczenia otrzyma kartę powołania, która jest decyzją administracyjną, czyli musi być doręczona co najmniej na 14 dni przed obowiązkiem stawienia się w jednostce. W omawianej sytuacji można się odwołać i poprosić dowódcę o wyznaczenie ćwiczeń w dogodnym dla rezerwisty terminie. Trzeba mieć na względzie, że w tym czasie w jednostce wojskowej ćwiczą też inni rezerwiści. Jeśli przesunięcie terminu nie jest możliwe, dowódca może zdecydować o odstąpieniu od obowiązkowych ćwiczeń lub skróceniu tego okresu.
Podstawa prawna
Art. 60 ust. 1 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.).
Czy wojsko przewiduje kary za nieobecność
Otrzymałem wezwanie na ćwiczenia. Podobno w tym roku bardzo dużo rezerwistów będzie przeszkolonych, więc słyszałem, że mogę je zbagatelizować. Termin przeszkolenia pokrywa się z rodzinnymi wakacjami. Czy za uchylanie się od tego obowiązku grozi kara?
TAK
Zgodnie z konstytucją obrona ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa zasadnicza przewiduje zarządzenie powszechnej mobilizacji, w której powołuje się uzupełnienie jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy posiadającymi nadane przydziały mobilizacyjne. Powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP w celu spełnienia tego obowiązku. Rezerwista, który się na nie nie stawił, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi, które wynikają z art. 144 par. 1 kodeksu karnego. Zgodnie z nim kto będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do jej odbycia w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Podstawa prawna
Art. 85 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
Czy ćwiczenia mogą trwać dłużej niż tydzień
Pracuję w dużej firmie transportowej. Podczas wakacji mamy nieco mniej pracy. Chętnie wziąłbym udział w ćwiczeniach wojskowych dla rezerwistów, ale najwyżej dwa tygodnie. Czy wojsko może uznać, że moje przeszkolenie powinno trwać znacznie dłużej?
TAK
Ćwiczenia krótkotrwałe mogą trwać od 2 do 30 dni, długotrwałe do 90 dni. Zgodnie z ustaleniami Sztabu Generalnego RP szkolenia mają być realizowane w wyznaczonych jednostkach wojskowych, do których zostaną powołani żołnierze rezerwy, a także w ośrodkach szkolenia. Żołnierze w czasie ćwiczeń będą zakwaterowani w jednostkach. Resort obrony narodowej zaplanował, że ćwiczenia będą ustalane w ciągu całego roku kalendarzowego z wyjątkiem lipca i sierpnia. Jak wyjaśnia Sztab Generalny, Siły Zbrojne będą starały się dostosować okresy szkoleń do możliwości konkretnych grup pracowniczych. Najczęściej stosowaną formą są ćwiczenia rotacyjne trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.
Podstawa prawna
Art. 101 ust. 1 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.).
Czy wojsko może nagle wezwać w czasie wakacji
Znajomy twierdzi, że dowódcy w wyjątkowych sytuacjach mogą nakazać rezerwiście natychmiastowe stawienie się do jednostki. Czy decyzja o wyjeździe na ćwiczenia może być podjęta w ciągu kilku godzin?
TAK
Żołnierz rezerwy może otrzymać kartę powołania do jednostki wojskowej w trybie natychmiastowego stawienia się – na spakowanie się i pożegnanie z rodziną będzie miał tylko cztery godziny. Warto podkreślić, że tak krótki czas jest wyznaczany przez wojsko tylko w wyjątkowych sytuacjach i jest on poświęcony na przygotowanie, a nie na samą podróż. Tym bardziej że rezerwista może zostać wezwany do jednostki znacznie oddalonej od jego miejsca zamieszkania. Wojsko jednak zdaje sobie sprawę z tego, że wakacje są okresem urlopowym. Dlatego raczej nie będzie się decydowało na takie działania.
Podstawa prawna
Art. 101b ust. 2 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.).
Czy na ćwiczenia mogą być wzywane osoby starsze
Mam 54 lata i prowadzę własną działalność gospodarczą, z tym że podczas wakacji robię przerwę. Jednocześnie jestem byłym żołnierzem w stopniu porucznika i nie ukrywam, że chętnie wybrałbym się na ćwiczenia w tym czasie do mojej macierzystej jednostki. Czy wojsko może powołać mnie na ćwiczenia?
TAK
Tylko żołnierze, którzy służyli w armii w korpusie szeregowych, są wzywani na ćwiczenia do 50 lat. Podoficerowie i oficerowie mogą być wzywani, nawet jeśli są starsi. Porucznik rezerwy może spodziewać się wezwania do ukończenia 60 lat.
Podstawa prawna
Art. 34, art. 58 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.).
Czy bez przeszkolenia trafię na poligon
Jestem żołnierzem rezerwy, ale nie mam przeszkolenia wojskowego. Nigdy nie miałem kontaktu z armią. Czy wojsko może wezwać mnie na ćwiczenia?
NIE
Na ćwiczenia mobilizacyjne wzywani są co do zasady rezerwiści z przydziałem mobilizacyjnym, którzy już wcześniej służyli w armii. Rezerwiści bez doświadczenia wojskowego mogą jednak zgłosić się na ochotnika do odbycia służby przygotowawczej.
Podstawa prawna
Art. 101a ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.).
Czy schorowany wojskowy otrzyma wezwanie
Jestem żołnierzem rezerwy. Swego czasu na komisji lekarskiej otrzymałem kategorię D z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Obecnie czuję się dobrze i jestem aktywny zawodowo. Chętnie w okresie letnim wziąłbym udział w ćwiczeniach wojskowych. Czy dowódca może mnie powołać
NIE
Na ćwiczenia w czasie pokoju z pewnością nie zostaną wezwani żołnierze z kategorią D. Takiego wezwania mogą się spodziewać tylko w razie wybuchu wojny. Natomiast w żadnym z tych przypadków nie zostanie wezwany żołnierz, który ma kategorię E.
Podstawa prawna
Art. 30a ust. 1 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.).
Czy za udział w ćwiczenia należy się żołd
Jestem studentem i generalnie w czasie wakacji dorabiam na zleceniach. Czy jeśli trafię na poligon, otrzymam pieniądze na udział w ćwiczeniach?
TAK
Za każdy dzień ćwiczeń na poligonie rezerwista otrzyma kwotę od 70 do 127,5 zł w zależności od stopnia wojskowego. Jeśli tzw. żołd będzie niższy od otrzymywanego wynagrodzenia, to ma prawo wnioskować o wypłatę rekompensaty przez armię. Nie może być ona wyższa od ok. 480 zł za każdy dzień. Aby otrzymać rekompensatę, trzeba wystąpić do kierownika jednostki samorządowej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w miejscu zamieszkania. Jednak student pracujący na zlecenie nie może się o nią się ubiegać. Z tego prawa mogą tylko skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Podstawa prawna
Art. 119a ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.).
Czy ćwiczący rezerwista może awansować
Jestem rezerwistą i chętnie wziąłbym udział w ćwiczeniach w okresie wakacji. Chciałbym też awansować. Czy wojsko daje taką możliwość?
TAK
Żołnierz rezerwy może być mianowany na kolejny stopień wojskowy, jeśli odbył odpowiednią dla danego korpusu liczbę dni ćwiczeń wojskowych, otrzymał pozytywną opinię, ma przydział mobilizacyjny i nie był karany sądownie. Mianowania dokonuje lub z wnioskiem występuje odpowiedni przełożony żołnierza lub wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
Podstawa prawna
Art. 76 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.).
Par. 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 307).