Tylko trzy miesiące na złożenie oświadczeń mają pracodawcy, którzy wysyłają swoich podwładnych do Polski. Tak wynika z ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868), która obowiązuje od 18 czerwca 2016 r.
Reklama
Od tego dnia każdy pracodawca, który deleguje pracownika na terytorium RP, ma obowiązek złożenia oświadczenia do Państwowej Inspekcji Pracy. Trzeba w nim wskazać informacje o: przedsiębiorcy (siedzibie firmy), liczbie delegowanych do Polski pracowników (trzeba także podać ich dane), przewidywanej dacie rozpoczęcia i zakończenia przez nich pracy oraz charakterze świadczonych usług w RP. Ponadto należy wyznaczyć osobę reprezentującą w Polsce zagranicznego pracodawcę oraz wskazać miejsce, w którym będą przechowywane dokumenty o pracownikach delegowanych.
Oświadczenie to trzeba złożyć niezwłocznie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług przez obcokrajowców. Natomiast w przypadku pracownika, który został oddelegowany przed dniem wejścia w życie ustawy pracodawca ma czas na przesłanie dokumentu do 19 września 2016 r. Z kolei w razie zmiany oświadczenia trzeba złożyć jego korektę w ciągu siedmiu dni.
Dokumenty te należy złożyć w języku polskim lub angielskim w postaci papierowej bądź elektronicznej do PIP. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, inspekcja może ukarać przedsiębiorcę karą w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Takie sankcje grożą też za brak wyznaczenia osoby do kontaktu czy nieaktualizowanie danych.
18 tys. pracowników delegowanych rocznie przyjeżdża do Polski