4 i 11 czerwca odbędą się posiedzenia Rady Ministrów. To oznacza, że wkrótce możemy spodziewać się ogłoszenia propozycji płacy minimalnej w 2025 roku. Między resortem pracy a premierem widać zgrzyty. Czy uda się osiągnąć porozumienie?

O godzinie 11:00 odbędzie się dzisiaj posiedzenie Rady Ministrów, podczas którego być może dojdzie do ustalenia stanowiska w sprawie minimalnej płacy w 2025 roku. Rząd ma czas do 15 czerwca, aby swoją propozycję przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. To oznacza, że kluczowa dla milionów Polaków decyzja zostanie podjęta albo dzisiaj, albo na kolejnym posiedzeniu, które ma odbyć się 11 czerwca.

Kiedy poznamy wysokość płacy minimalnej?

Przypomnijmy: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa Radzie Ministrów propozycję płacy minimalnej. Jeżeli ta propozycja zostanie przyjęta, wówczas trafia do Rady Dialogu Społecznego.

W RDS zasiadają przedstawiciele rządu, związki zawodowe i organizacje pracodawców. Rada musi do 15 lipca przedstawić Radzie Ministrów wspólną propozycję, co wymaga pogodzenia interesów pracowników i pracodawców. Przez ostatnie lata nie udało się osiągnąć porozumienia w tej kwestii.

Co wtedy? Wówczas rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia, ale nie może być ono niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.

– Warto zwrócić uwagę, że pierwszeństwo w kwestii uzgodnienia wysokości płacyminimalnej przysługiwało dotychczasRDS. Niestety przez osiem lat istnienia Rady Dialogu Społecznego pracodawcom i związkowcom nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Co więcej, ostatnio rząd licytował wyżej niż związki zawodowe, co było dosyć kuriozalne. Ale to był rok wyborczy. Mam nadzieję, że w tym roku będzie szansa na kompromis – oceniał w rozmowie z Gazetą Prawną Łukasz Bernatowicz, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego i prezes Związku Pracodawców Business Centre Club,

Jak ustalana jest wysokość płacy minimalnej?

Przede wszystkim punktem odniesienia do ustalenia wysokości najniższej krajowej jest ustawa z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jak czytamy w art. 5., wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen. Tu ustawodawca wskazał wyjątek w ustępie czwartym, gdzie podano, że jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

Co to oznacza w praktyce?

Rząd przedstawił już Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027, a od wskaźników w nim zawartych będzie zależało wyliczenie minimalnego wynagrodzenia. Ponadto tegoroczna płaca minimalna wyniosła co najmniej 50 proc. średniego wynagrodzenia za I kw. 2024 roku, czyli nie będzie waloryzowana o 2/3 realnego przyrostu PKB.

Zgodnie z moimi obliczeniami płaca minimalna w 2025 r. powinna wynieść co najmniej 4510,90 zł, zaś stawka godzinowa co najmniej 29,50 zł. Oznacza to wzrost miesięcznego minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 r. o 210,90 zł, tj. 5,6 proc. – wskazał Łukasz Kozłowski, ekspert FPP w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną.

Trzy różne stanowiska w sprawie płacy minimalnej

Aby wspólnie wypracować na Radzie Dialogu Społecznego poziom płacy minimalnej w 2025 roku, związkowcy i pracodawcy muszą zgodzić się co do jej wysokości.

Jak podano w informacji prasowej, BCC wraz z innymi organizacjami pracodawców rekomenduje, aby uwzględniając negatywny wpływ znacznych podwyżek płacy minimalnej w poprzednich latach na konkurencyjność polskiej gospodarki. W ramach znowelizowanych przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wyjściowa wysokość miesięcznej płacy minimalnej obowiązująca w 2025 r. została ukształtowana na poziomie 4300 zł brutto, tj. niezmienionym w stosunku do tej, obowiązującej od 1 lipca 2024 r.

– Biorąc pod uwagę fakt, iż zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2024-2027, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane jest na poziomie 8579 zł brutto miesięcznie, proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia na przyszły rok i tak zapewni przekroczenie poziomu referencyjnego płacy minimalnej określonego w Dyrektywie – zwraca uwagę Witold Michałek, wiceprezes BCC.

Z kolei związkowcy chcą podniesienia płacy minimalnej o 350 zł brutto, czyli o 8,14 proc.

To oznacza, że w 2025 roku powinno - w ocenie związkowców - wzrosnąć do poziomu 4650 zł brutto, czyli niewiele więcej ponad to, ile wynika z ustawy.

Natomiast rząd ostateczną decyzję podejmie dzisiaj lub maksymalnie za tydzień. Według zapowiedzi Donalda Tuska ma wzrosnąć nie więcej, niż wynosi ustawowe minimum, czyli o około 5 proc.