Moja umowa o pracę uległa rozwiązaniu z upływem terminu, na który była zawarta. W związku z tym czekam na wydanie świadectwa pracy. Kadry poinformowały mnie jednak, że zanim otrzymam dokument, muszę rozliczyć się z pracodawcą, m.in. podpisać kartę obiegową. Czy stawianie takiego warunku wydania świadectwa jest dopuszczalne – pyta pani Justyna.
Nie. Przepisy wprost wskazują, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Niezwłocznie, czyli w dniu rozwiązania stosunku pracy, a jeżeli nie jest to możliwe, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia ustania zatrudnienia. Co więcej, pracodawca nie może spełnienia przez siebie tego obowiązku uzależniać od uprzedniego rozliczenia się z nim jego byłego pracownika. Opisana przez czytelniczkę sytuacja jest więc niezgodna z prawem. Stawiając wspomniany wymóg, pracodawca chce zapewne wywrzeć presję na byłym podwładnym, by ten jak najszybciej się z nim rozliczył, np. zdał służbowy sprzęt. Oczywiście pracownik ma taki obowiązek, ale jest on niezależny od zobowiązania pracodawcy do sporządzenia i wydania świadectwa.
Jeżeli brak wydania dokumentu w terminie przez pracodawcę wyrządzi pracownikowi szkodę, bo np. nie będzie mógł rozpocząć zatrudnienia w nowym zakładzie pracy, może on przed sądem pracy dochodzić odszkodowania od byłego przełożonego. Jego wysokość odpowiada równowartości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy wskutek braku posiadania stosownego świadectwa, jednak nie dłuższy niż sześć tygodni.
Warto również pamiętać, że gdy były pracownik otrzyma już świadectwo, powinien od razu skontrolować poprawność danych. W razie niezgodności ma siedem dni od odbioru dokumentu na wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa. Jeśli uwagi nie zostaną uwzględnione, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa do sądu pracy. Ma na to siedem dni od momentu, gdy pracodawca zawiadomi go o odmowie dokonania korekty.
Podstawa prawna
Art. 97, art. 99 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Par. 2 ust. 1 i 2, par. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ze zm.).