Pracodawca dokonał częściowej modyfikacji warunków premiowania pracowników. Nowe zasady zostały zapisane w treści regulaminu premiowania, który został uzgodniony ze związkami zawodowymi i podany 1 marca do wiadomości pracowników. Czy to oznacza, że od 16 marca pracowników obowiązują nowe zasady premiowania?
W pierwszej kolejności należy przeanalizować, czy sam fakt akceptacji przez związki zawodowe nowych zasad premiowania i ich ogłoszenie powodują zmianę w indywidualnych warunkach zatrudnienia pracowników. Jak wskazuje art. 772 par. 5 w zw. z art. 24113 k.p., korzystniejsze postanowienia regulaminu premiowania z dniem jego wejścia w życie zastępują z mocy prawa warunki umowy o pracę wynikające z dotychczasowych przepisów. Z kolei postanowienia mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia stron.
Kluczowe jest zatem dokonanie oceny, czy nowe zasady premiowania są dla załogi korzystniejsze od poprzednich, czy też nie. Pomocny w tym zakresie jest wyrok SN z 13 grudnia 1996 r., z którego wynika, że zmiany regulaminów premiowania mogą mieć różny charakter. Niejednokrotnie są one jednoznacznie korzystne lub niekorzystne dla pracownika. W niektórych przypadkach bez wątpienia wymagają one wypowiedzenia zmieniającego, ale czasem jest ono zbędne, np. gdy przyjmuje się domniemaną zgodę pracownika i sam nie może on skutecznie powoływać się na naruszenie prawa (także wówczas, gdy po zmianie regulaminu faktycznie uzyska niższą premię z powodu znacznego zmniejszenia się podstawy jej obliczania, zależnej od wyników gospodarczych). Natomiast jeżeli zmiana regulaminu premiowania polega na modyfikacji podstawy jej obliczania lub wprowadzeniu nowych czynników warunkujących nabycie prawa do świadczenia (lub jego wysokości), to wymaga ona wypowiedzenia zmieniającego, jeżeli prawo do premii wynika z umowy o pracę.
Uznanie, czy zmiana zasad premiowania jest korzystna dla pracownika, czy nie, jest zatem kwestią wyraźnie ocenną.