Informacje o osobach, które utraciły prawo do wykonywania zawodu albo posługiwały się fałszywymi dyplomami, trafą do europejskiej bazy. Jeśli ktoś uzna, że dane są nieprawdziwe, będzie mógł starać się o ich sprostowanie
Czy zakaz obejmie tylko Polskę
Wobec mnie toczy się postępowanie dyscyplinarne. Obawiam się, że mogę stracić prawo do wykonywania zawodu regulowanego. Zrezygnowałem już z pracy. Planuję wyjechać za granicę, aby znaleźć zatrudnienie. Czy jeżeli stracę uprawnienia do wykonywania zawodu w Polce, będę mógł go wykonywać w innym państwie UE?
NIE
Od 18 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy, które określają sposób przekazywania informacji o kwalifikacjach zawodowych pracowników. Wynika z nich, że Polska będzie zobowiązana do przesyłania informacji, czy dana osoba posiada odpowiednie uprawnienia. Dane te prześle za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym – IMI. Właściwymi organami do udzielania wiadomości są te, które zajmują się uznawaniem kwalifikacji zawodowych w określonych profesjach (są to m.in. ministerstwa, urzędy, samorządy zawodowe). Obecnie w Polsce jest ich ok. 130. Natomiast do zawodów regulowanych w Polsce zaliczają się m.in. takie, jak pielęgniarze, farmaceuci, fizjoterapeuci, przewodnicy górscy, prawnicy, nauczyciele czy lekarze.
Podstawa prawna
Art. 54 ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Czy Polska prześle dane automatycznie
Mam ograniczone prawo do wykonywania zawodu. Czy taka informacja z zasady znajdzie się w europejskim systemie informacji IMI?
NIE
Istnieją dwie możliwości. Zainteresowany organ państwa członkowskiego może wystąpić do polskiej instytucji, która odpowiada za daną profesję o informacje na temat postępowań dyscyplinarnych lub prawomocnie zakończonych postępowaniach karnych oraz innych istotnych okolicznościach, które mogą wywierać skutki na prawo wykonywania zawodu albo działalności regulowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Natomiast w przypadku osób wykonujących profesje, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjentów albo są związane z edukacją osób małoletnich, w tym opieką nad dziećmi i wczesną edukacją, w stosunku do których orzeczono zakaz, zawieszenie, ograniczenie albo pozbawienie prawa wykonywania zawodu, polski organ przekazuje te dane instytucjom państw członkowskich, w trybie ostrzeżenia. Dotyczy to zatem m.in. lekarzy czy nauczycieli. Pełny katalog profesji, których ten wymóg obejmie, zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów, w celu uniknięcia wątpliwości.
W IMI znajdą się informacje o: tożsamości osoby, zawodzie, którego dotyczy orzeczenie, organie, który je wydał. Ponadto dane będą dotyczyły również m.in. zakresu i okresu obowiązywania ograniczenia prawa wykonywania profesji.
Podstawa prawna
Art. 55, 56 ust. 1 ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Czy system obejmie także inne informacje
Polska będzie przesyłała informacje na temat uprawnień zawodowych. Czy innym krajom członkowskim będą przekazywane także inne wiadomości, poza zakazem czy ograniczeniem prawa wykonywania profesji regulowanej?
TAK
Do IMI trafią także informacje o osobach, które posłużyły się podrobionym lub przerobionym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych lub uprawnień. Dotyczy to takich sytuacji, kiedy osoba złożyła sfałszowane dokumenty wraz z wnioskiem w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji. Aby polski organ przekazał informacje do IMI, musi w tej sprawie zapaść orzeczenie.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 2 ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Czy można wnieść o usunięcie informacji
Dowiedziałam się, że informacje o osobach, które mają np. ograniczone prawo wykonywania zawodu regulowanego, będą przekazywane innym krajom członkowskim UE. Zdarzają się jednak pomyłki. Czy jeżeli dowiem się, że taka informacja zostanie przekazana na mój temat, będę mogła wnieść o jej sprostowanie?
TAK
Osoba, której sprawa dotyczy może starać się o usunięcie informacji z systemu IMI, ale tylko jeżeli informacja, która się w nim znajduje, jest błędna. Procedura wygląda następująco. Sąd, prokurator, organ samorządu zawodowego lub inny prowadzący postępowanie dyscyplinarne niezwłocznie przekazują do właściwego organu zajmującego się daną profesją informacje na temat osób, które utraciły bądź mają ograniczone prawo do wykonywania zawodu oraz tych, które posługiwały się sfałszowanymi dokumentami. Instytucja ta niezwłocznie po otrzymaniu informacji, jednak nie później niż w terminie trzech dni od uprawomocnienia się orzeczenia, przekazuje te dane organom państw członkowskich. Zawiadamia także osobę, której dotyczy informacja, o przekazaniu wiadomości i jej treści. Taka osoba ma wówczas możliwość złożenia wniosku o jej sprostowanie albo usunięcie, jeżeli uważa, że jest nieprawdziwa.
Po jego rozpatrzeniu organ:
dokonuje sprostowania w systemie IMI informacji objętej wnioskiem, albo
usuwa informację objętą z systemu IMI, albo
odmawia sprostowania albo usunięcia z systemu informacji objętej wnioskiem i zawiadamia o tym osobę, która złożyła wniosek.
W każdym przypadku jest również zobowiązany zawiadomić osobę, która złożyła wniosek, o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 3-6 ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Czy informacja ulegnie zatarciu
Okresowo mam zawieszone prawo do wykonywania zawodu. Obawiam się, że jeżeli taka informacja trafi do europejskiej bazy, trudno będzie ją stamtąd usunąć. Czy zostanie ona usunięta z systemu automatycznie?
TAK
Polska instytucja jest nie tylko zobowiązana do przekazywania informacji o braku uprawnień do wykonywania danej pracy, lecz także o wygaśnięciu kary. Przepisy ponadto wyraźnie wskazują, że informacje przekazane w trybie ostrzeżenia mogą być przetwarzane w systemie IMI wyłącznie przez okres obowiązywania sankcji. Powinny one zostać usunięte z bazy w terminie trzech dni od wykonania albo uchylenia orzeczenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 3 ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Czy można sprawdzić dyplom
Czasem kraje UE, w których pracę podejmują Polacy, chcą sprawdzić dokumenty, które potwierdzają kwalifikacje polskich pracowników, ponieważ różnią się one od wymaganych w danym państwie. Czy nowe przepisy regulują również zasady sprawdzania takich dyplomów?
TAK
W przypadku uzasadnionych wątpliwości właściwy organ państwa członkowskiego może zwrócić się np. do ministerstwa sprawującego pieczę nad danym zawodem nie tylko o potwierdzenie braku zakazu albo zawieszenia prawa wykonywania profesji regulowanej, lecz także o potwierdzenie autentyczności dokumentów (dyplomów czy świadectw), które przedstawia osoba chcąca świadczyć pracę w danym kraju.
Jeżeli istnieją wątpliwości co do wydanych dokumentów, uprawniona instytucja może sprawdzić czy:
- przebieg kształcenia lub szkolenia został formalnie zatwierdzony przez uprawnioną instytucję,
- wydany dokument jest taki sam jak ten, który zostałby wydany w przypadku ukończenia kształcenia lub szkolenia odbytego w całości na terytorium państwa członkowskiego,
- dokument przyznaje te same prawa do wykonywania zawodu na terytorium państwa członkowskiego.
Podstawa prawna
Art. 58 ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).