W przyszłym roku zwiększy się liczba kontroli, które będą przeprowadzane przez dwuosobowe zespoły inspektorskie. Tak wynika z programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016–2018.
– Zespoły będą dokonywać kompleksowej oceny stanu przestrzegania prawa, przeprowadzać kontrole legalności zatrudnienia oraz te wymagające specjalistycznej wiedzy w różnych dziedzinach – tłumaczy Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
W takim składzie przeprowadzany będzie np. nadzór w zakresie ochrony zdrowia osób świadczących pracę w warunkach przekroczenia NDS lub NDN (odpowiednio: najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych w miejscu pracy). Dwóch inspektorów pojawi się także np. w zakładach produkcyjnych, które nie były sprawdzane przez PIP w ciągu ostatnich pięciu lat (w celu dokonania kompleksowej oceny przestrzegania prawa pracy, w tym bhp).
Łącznie w 2016 r. PIP przeprowadzi 80 tys. kontroli. W ramach działań długofalowych inspektorzy sprawdzą m.in. prawidłowości zawierania kontraktów cywilnoprawnych, które obecnie są często stosowane w warunkach właściwych dla umów o pracę. W 2014 r. już co piąty pracodawca naruszał przepisy w tym zakresie. 15 proc. z 52 tys. sprawdzonych kontraktów cywilnoprawnych powinno być umowami o pracę.
W przyszłym roku inspekcja zwróci także szczególną uwagę na omijanie i naruszania art. 231 k.p. (przejście zakładu pracy) przy stosowaniu outsourcingu pracowniczego. To pokłosie m.in. sprawy czterech agencji zatrudnienia, które w latach 2006–2013 oszukały około 500 firm i 25 tys. pracowników (wypożyczały pracowników przedsiębiorcom, ale nie opłacały za nich składek).
Wśród zadań bieżących PIP na rok 2016 znalazły się też kontrole przestrzegania znowelizowanych przepisów o umowach terminowych, które wejdą w życie 22 lutego 2016 r.