Pracownik wrócił 24 sierpnia 2015 r. do pracy po dwóch latach korzystania z urlopu wychowawczego. W firmie obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy od 1 lipca do 30 września. Pracodawca odmówił mu udzielenia do końca tego okresu dnia wolnego w zamian za święto 15 sierpnia, które przypadło w sobotę. Podwładny pracuje od poniedziałku do piątku. Czy przedsiębiorca postąpił zgodnie z prawem?
Analizując stan faktyczny, należy wskazać na treść art. 130 kodeksu pracy (k.p.). Zgodnie z nim obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się, mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w tym okresie, a następnie dodając do wyniku iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. Przy czym każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Między 1 lipca a 29 września upływa pełne 13 tygodni (pomnożone przez 40 daje 520 godzin). Następnie trzeba dodać 30 września, co daje sumę godzin 528. Od tej liczby należy odjąć święto – 15 sierpnia w wymiarze 8 godzin, co daje wynik 520 godzin. Od niego zaś – odjąć okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, czyli urlop wychowawczy, na którym pracownik przebywał od 1 lipca do 23 sierpnia (w sumie 38 dni, czyli 304 godziny). Wobec tego nominalny czas pracy tej osoby do przepracowania w okresie rozliczeniowym wynosi 520–304, co daje 216 godzin. Następnie należy porównać ten czas z liczbą godzin do przepracowania od 24 sierpnia do 30 września. Takich dni od poniedziałku do piątku jest 28, czyli 224 godziny. Wobec tego, iż nominalny czas pracy pracownika w tym okresie rozliczeniowym wynosi 216 godzin, oznacza to, że pracodawca powinien oddać pracownikowi jeden dzień wolny od poniedziałku do piątku. W przeciwnym razie zatrudniony przekroczy nominalny czas pracy obliczony zgodnie z art. 130 k.p.