Badanie Pracuj.pl Specjaliści na rynku pracy pokazuje, że większość respondentów (73%), którzy rozważają zmianę pracodawcy lub szukają pracy, jest gotowa na zmianę miejsca zamieszkania dla lepszej pracy. Czynnikiem najsilniej motywującym są dla respondentów wyższe zarobki - aż 40% zdecydowałoby się na pracę w innym mieście gdyby wiązałaby się ona z podniesieniem pensji.

Jak wynika z raportu Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2015 r.” najwięcej pracy jest w województwach mazowieckim, dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim i śląskim – w sumie ogłoszenia z tych województw stanowiły nieco ponad 60% wszystkich ogłoszeń o pracę opublikowanych w II kwartale 2015 r. na portalu Pracuj.pl. Dane płynące z badania Pracuj.pl Specjaliści na rynku pracy pokazują, że są to także województwa, których mieszkańcy są najmniej skłonni do przeprowadzki w celu znalezienia lepszej pracy. A jakie inne czynniki mają wpływ na gotowość specjalistów do relokacji?

Czy płeć ma wpływ na gotowość do zmian?

Zarówno ogólne, jak i szczegółowe dane z badania Pracuj.pl, pokazują, że mężczyźni są bardziej otwarci na relokację, nie oznacza to jednak, że kobiety boją się zmian i nie biorą pod uwagę przeprowadzki. Wśród kobiet deklarujących, że są w trakcie poszukiwania pracy, aż 65% odpowiedziało, że jest gotowe na zmianę miejsca zamieszkania. Wśród panów na taki krok zdecydowałoby się 79% pytanych.

Zarówno dla kobiet (30%), jak i dla mężczyzn (47%) decydującym czynnikiem byłby związany z nową pracą wzrost pensji. Znaczący awans byłby motywujący dla jednej piątej badanych kobiet oraz dla 31% mężczyzn. Także jedna piąta kobiet zdecydowałaby się na relokację, gdyby uzyskała w tym obszarze wsparcie od nowego pracodawcy – pomoc w znalezieniu mieszkania, szkoły, przedszkola. Co ciekawe, czynnik ten jest ważniejszy dla mężczyzn niż dla kobiet – ponieważ wśród panów, ponad jedna czwarta zdecydowałaby się na zmianę miejsca zamieszkania, gdyby pracodawca pomógł w przeprowadzce.

Finanse - najsilniejszy motywator

Tym co motywuje najsilniej do relokacji jest czynnik finansowy. I ma on kluczowe znaczenie dla wszystkich respondentów niezależnie od wieku, płci czy miejsca zamieszkania – zawsze był wskazywany przez badanych na pierwszym miejscu. Wśród najmłodszych pracujących (25-30 lat), był on decydujący niemal dla połowy badanych (45%). Dla osób powyżej 30 roku życia, był istotny dla blisko 40% badanych.

Co oprócz wyższej pensji jest brane pod uwagę, przy decyzji o zmianie miejsca zamieszkania?

Awans, jako czynnik wspomagający decyzję o relokacji, jest silnie skorelowany z wiekiem. Ma on spore znaczenie dla osób poniżej 40 roku życia – w tej grupie blisko jedna trzecia badanych dla znaczącego awansu zawodowego jest gotowa na przeprowadzkę. Wraz z wiekiem respondentów aspekt ten traci na znaczeniu, by osiągnąć pułap 18% dla osób powyżej 51 roku życia (51-60 lat).

Ciekawe wnioski nasuwa także analiza tego, jak wraz z wiekiem, zmienia się zapotrzebowanie pracowników na pomoc pracodawcy przy relokacji. Widać, że pomoc ta jest ważna dla osób młodych, u progu kariery zawodowej oraz u osób przed 40, kiedy to w rodzinie zazwyczaj są dzieci w wieku szkolnym, rodzina jest obciążona kredytem hipotecznym i ma wiele innych zobowiązań. W grupie między 26 a 30 rokiem życia oraz między 31 a 40 rokiem życia pomoc taka miałby znaczenie dla jednej czwartej badanych. Już dla osób powyżej 40 lat czynnik ten traci na znaczeniu, pomocy oczekiwałaby jedna piąta osób przed 50 rokiem życia i zaledwie co siódmy badany wśród osób powyżej 51 lat.

Co decyduje o niechęci do relokacji?

Natomiast osoby, które nie zdecydowałyby się na przeprowadzkę do innego miasta czy miejscowości dla nowej pracy, jako główny powód podały czynniki rodzinne (wskazało tak 71% badanych, w tym 74% kobiet i 67% mężczyzn). W grupie osób w wieku 31-50 lat aż 74% badanych wskazało na ten czynnik, jako decydujący. Dzieci w wieku szkolnym czy kredyt hipoteczny, to m.in. aspekty silnie wiążące z miejscem zamieszkania. Dla pozostałych grup wiekowych wartość tego czynnika jest średnio niższa o 10 punktów procentowych, choć nadal pozostaje on decydujący.