Według Eurostatu wysokie koszty pracy w Polsce to mit. Stanowią one 18,7 proc. wynagrodzenia. Jest to dużo poniżej średniej unijnej, która wynosi 24,2 proc.. Największe obciążenia ponoszą Francuzi.

Jak wynika z najnowszej analizy Eurostatu pozapłacowe koszty zatrudnienia pracownika w Polsce są jedne z najniższych w Europie i stanowią 18,7 proc. wszystkich kosztów. Mniejsze obciążenia ponoszą pracodawcy w Wielkiej Brytanii, Słowenii, Chorwacji, Luksemburgu, Irlandii, Danii, Bułgarii oraz na Malcie i Cyprze. W całej UE pozapłacowe koszty pracy wahają się od 6,9 proc. na Malcie do 33,1 proc. we Francji.

W zdecydowanej większości państw UE koszty zatrudnienia pracownika w porównaniu z rokiem 2013 wzrosły. Spadek dotyczył zaledwie siedmiu państw: Czech (- 3,8 proc.), Cypru (-2,8 proc.),Szwecji (-2,2 proc.), Chorwacji (-1,6 proc.), Portugalii (- 0,8 proc.), Węgier (0,5 proc.) i Irlandii (-0,2 proc.). Polska znalazła się w gronie państw, w którym koszty pracy rosną najszybciej. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 3,8 proc. Większe wzrosty zanotowała tylko Estonia, Łotwa, Słowacja i Wielka Brytania (rekord – 6,7 proc.).

Jednak, jak wyjaśnił Związek Pracodawców Polskich, publikacje Eurostatu dotyczące pozapłacowych kosztów zatrudnienia, nie są miarodajne. Uwzględniają one w obliczeniach dane uśrednione. „Trzeba więc wziąć poprawkę na fakt, że efektywna stawka opodatkowania podatkiem dochodowym jest w Polsce stosunkowo wysoka, m.in. ze względu na o wiele niższą niż w innych krajach europejskich kwotę wolną od podatku i zamrożone od kilku lat progi skali podatkowej. Biorąc pod uwagę same stawki i włączając je do obliczeń, obniża się „na papierze” obciążenie pozapłacowymi kosztami pracy w Polsce w porównaniu do innych państw” – czytamy w analizie „Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich”.

Poza tym w danych nie są brane pod uwagę opłacane przez pracownika (teoretycznie przez niego, ponieważ w praktyce nie ma do czynienia z tymi pieniędzmi) obowiązkowe składki.

Te bierze pod uwagę w swoich zestawieniach OECD. W zestawieniu za 2013 rok Polska znalazła się wśród krajów z najwyższym pozapłacowym kosztem zatrudnienia pracownika. Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne stanowią aż 29,7% kosztów pracy w Polsce, co stanowi jedenasty najwyższy wynik wśród 34 krajów członkowskich OECD. W danych OECD rozpiętość kosztów zatrudnienia jest jeszcze większa niż w przypadku Eurostatu. Jak zauważa ZPP Polska znajduje się w tym zestawieniu na jedenastym miejscu, jednak od lidera (Francji) dzieli nas tylko niecałe 9 punktów procentowych. Od najniżej sytuowanego kraju europejskiego (Danii) dzieli nas równo 27 punktów procentowych.