Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania w piśmie do szefa BOR podkreśliła, że ten zapis powoduje, że w tym roku obowiązkowemu zwolnieniu ze służby będzie podlegało dziewięć, zaś w roku 2016 - trzy osoby. Przypomniała, że funkcjonariusz BOR nabywa prawo do emerytury po 30 latach służby.

"Powyższe powoduje, że może zaistnieć sytuacja, w której osoba obligatoryjnie zwalniania ze służby w związku z osiągnięciem określonego wieku nie będzie miała uprawnień emerytalnych, co spowoduje obowiązek dalszego świadczenia pracy poza strukturami Biura Ochrony Rządu" - napisała Fuszara.

"Należy podkreślić, iż powyżej omawiany przepis stoi w opozycji z zasadą zakazu dyskryminacji ze względu na wiek, tj. sytuacją gdy - z powodu wieku - funkcjonariusze BOR są gorzej traktowani niż inni znajdujący się w takiej samej lub podobnej sytuacji" - dodała.

Jak wynika z informacji PAP zbliżonych do MSW, Biuro chce wykreślenia tego zapisu z ustawy. Dzięki temu doświadczeni funkcjonariusze będą mogli pozostać w służbie.

"Niniejsza kwestia zostanie uwzględniona przy najbliższej nowelizacji ustawy o Biurze Ochrony Rządu" - poinformowały PAP służby prasowe MSW, pytane na jakim etapie są prace zmierzające do zmian w ustawie o BOR, która mają znieść powyższy zapis.

"To są ludzie z dużym doświadczeniem, których można wykorzystać w prowadzeniu szkoleń oraz planowaniu. Chodzi o pracę w takich komórkach, gdzie osoba nie stoi na +pierwszej linii+, a wykorzystuje się jej doświadczenie. To są tak na prawdę pojedyncze przypadki" - powiedział PAP rzecznik prasowy BOR mjr Dariusz Aleksandrowicz. Dodał, że przygotowywana jest odpowiedź na pismo pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania.

Liczba funkcjonariuszy i funkcjonariuszek pełniących służbę w BOR jest niejawna.

Służbę w BOR może pełnić osoba: niekarana za popełnienie przestępstw; korzystająca z pełni praw publicznych; gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej; potrafiąca dostosować się do trudnych warunków pełnienia służby. Jak podkreśla rzecznik formacji, przyjęcia do BOR dotyczą kandydatów o szczególnych kwalifikacjach przydatnych w służbie. Proces kwalifikacyjny do służby przygotowawczej w Biurze jest długotrwały.

Do głównych zadań BOR należy ochrona osób i obiektów ważnych ze względu na dobro i interes państwa. Do tych osób należą: prezydent, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych oraz minister spraw zagranicznych, a także byli prezydenci Polski, przedstawiciele delegacji państw obcych, przebywające na terytorium Polski i inne osoby "ważne ze względu na dobro państwa".