Pracując w niedziele i święta, co do zasady powinniśmy otrzymać od pracodawcy dodatkowe dni wolne. Często jest to jednak niemożliwe, gdyż pracodawca ograniczony może być dostępnymi zasobami ludzkimi. Wtedy mamy prawo otrzymać dodatek, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie pracy.

Dniem wolnym od pracy zgodnie z przepisami przeważnie niedziela oraz święta. W szczególnie określonych przypadkach w tych dniach możliwe będzie jednak świadczenie pracy. Kodeks pracy, za czynności wykonywane w niedziele i święto będzie uznawać się pracę między godziną 6:00 w konkretnym dniu a 6.00 w dniu następnym. Pracodawcy przysługuje jednak możliwość zmiany wspomnianych wyżej godzin.

Co w zamian za pracę w niedziele?

Pracodawca w takim wypadku powinien zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po przepracowanej niedzieli czy święcie. Mogą jednak nastąpić okoliczności, kiedy pracownik nie będzie mógł skorzystać z wolnego w akurat w tych dniach. Jeżeli nie będzie więc możliwe wykorzystanie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę w tym terminie - pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Niekorzystanie z przypisanego mu uprawnienia, pociągać będzie dopiero obowiązek wypłaty przez pracodawcę dodatku do wynagrodzenia.

Święto

Pracownikowi wykonującemu pracę w święto pracodawca jest obowiązany zapewnić w zamian inny dzień wolny od pracy w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli wykorzystanie dnia wolnego w tym terminie nie jest możliwe - pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % za każdą godzinę pracy w święto.

Jak oblicza się dodatek do wynagrodzenia?

Dzień wolny rekompensowany będzie pracownikowi w granicach dobowej normy czasu pracy, czyli do 8 godzin. Praca w tym dniu powyżej 8 godzin jest bowiem pracą w godzinach nadliczbowych na dobę i dlatego powinna zostać pracownikowi zrekompensowana jako praca w godzinach nadliczbowych. Otrzyma on wtedy dodatek do wynagrodzenia tzn. dodatkiem do wynagrodzenia albo czas wolny od pracy. Dodatek za pracę nadliczbową na dobę w wolną niedzielę i święto wynosi 100 proc. wynagrodzenia.

W razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę do końca okresu rozliczeniowego – pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. za każdą godzinę pracy w niedzielę. Także jeżeli wykorzystanie dnia wolnego w zamian za pracę w święto nie jest możliwe do końca okresu rozliczeniowego - pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. za każdą godzinę pracy w święto.

Powyższe zasady stosuje się niezależnie od tego, czy praca w niedzielę lub święto wynika z rozkładu czasu pracy pracownika, czy też, czy była to praca z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy albo konieczności prowadzenia akcji ratowniczej lub usunięcia awarii.

Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę