W tym roku polscy żołnierze zarobią przeciętnie o ok. 676 zł brutto więcej. Jak wyglądają zarobki w armii? Na jakie dodatki mogą liczyć wojskowi?

Wynagrodzenie żołnierza zawodowego

W kontekście bieżących wydarzeń za naszą wschodnią granicą coraz częściej się mówi o potrzebie silnej armii. Nie może ona zaś istnieć bez żołnierzy zawodowych. Jak wyglądają zarobki w Wojsku Polskim?

W tym roku polscy żołnierze przeciętnie zarobią więcej o ok. 676 zł brutto. Od marca doczekali się oni bowiem podwyżki. Będzie ona wypłacona z wyrównaniem od stycznia.

Najwięcej na zmianach zyska korpus oficerski i generalski. Mogą oni liczyć na zwiększenie uposażenia od 510 zł do 920 zł (w przypadku generałów). Najniżsi rangą, czyli szeregowi, dostaną zaś o 450 zł więcej niż dotychczas.

Ważne: Od marca przeciętne wynagrodzenie w Wojsku Polskim wraz z dodatkami będzie wynosić 6830 zł.

Wysokość uposażenia zasadniczego

Teraz przyjrzymy się jak będą od marca br. wyglądały zarobki dla poszczególnych żołnierzy wojskowych szczebli.

Zaczniemy od najniższego idąc w górę.

 • Żołnierze szeregowi (marynarze) zarobią 4560 zł brutto.
 • Starsi szeregowi (starsi marynarze) zarobią 4630 zł brutto.
 • Kaprale (mat) zarobią 5160 zł brutto.
 • Starsi kaprale (starszy mat) zarobią 5220 zł brutto.
 • Plutonowy (bosmanmat) może z kolei liczyć na zarobki rzędu 5260 zł brutto.
 • Sierżanci (bosmani) zarobią zaś 5540 zł brutto.
 • Starsi sierżanci (starsi bosmani) zarobią 5600 zł brutto.
 • Młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) zarobi 5650 zł brutto.
 • Chorąży (chorąży marynarki) dostanie 5980 zł brutto.
 • Starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) zarobi 6100 zł brutto.
 • Starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) zarobi 6250 brutto.
 • Podporucznicy (podporucznicy marynarki) zarobią 6300 brutto.
 • Porucznik (porucznik marynarki) ma uposażenie w wysokości od 6420 zł brutto do 6460 zł brutto.
 • Kapitan (kapitan marynarki) zarobi zaś od 6700 zł brutto do 6850 zł brutto.
 • Major (komandor podporucznik) ma uposażenie w wysokości od 7200 zł brutto do 7550 zł brutto.
 • Podpułkownik (komandor porucznik) zarobi od 7950 zł brutto do 8690 zł brutto.
 • Pułkownik (komandor) ma uposażenie w wysokości 9240 zł brutto do 10 580 zł brutto.
 • Generał brygady (kontradmirał) zarobi od 11 400 zł brutto do 12 150 zł brutto.
 • Generał dywizji (wiceadmirał) zarobią od 12 750 zł brutto do 13 700 zł brutto.
 • Generał broni (admirał floty) ma uposażenie w wysokości od 14 400 zł brutto do 15 500 zł brutto.
 • Generał (admirał) zarobi 17 750 zł brutto.
Ważne: Podane wyżej kwoty stanowią tylko uposażenie zasadnicze, a więc bez dodatków.

Z powyższego wynika zatem, że zarobki w Wojsku Polskim oscylują od 4560 zł do 17 750 zł.

Dodatek za długoletnią służbę wojskową

Podwyższenie uposażenia zasadniczego oznacza, że w górę pójdą również wszelkiej maści dodatki.

Zgodnie z par. 29 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. (Dz.U.2021.966) żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową o charakterze stałym, w wysokości:

 • po trzech latach służby wojskowej – 3 proc. należnego uposażenia zasadniczego,
 • po sześciu latach służby wojskowej – 6 proc. należnego uposażenia zasadniczego,
 • po dziewięciu latach służby wojskowej – 9 proc. należnego uposażenia zasadniczego,
 • po dwunastu latach służby wojskowej – 12 proc. należnego uposażenia zasadniczego,
 • po piętnastu latach służby wojskowej – 15 proc. należnego uposażenia zasadniczego. Dodatek zwiększa się o kwotę 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby wojskowej pełnionej ponad piętnaście lat, nie więcej jednak niż do wysokości 35 proc. po 35 latach służby wojskowej.

Przełóżmy to na konkretne liczby. Żołnierz szeregowy pełniący służbę wojskową co najmniej 3 lata dostanie dodatkowo kwotę 138,80 zł więcej. A starszy chorąży po 9 latach służby – 549 zł.

Pozostałe dodatki

To jednak nie koniec dodatkowych elementów wynagradzania wojskowych. Mogą oni otrzymać również m.in. dodatek motywacyjny. Przysługuje on żołnierzom, którzy uzyskali w opinii służbowej ocenę co najmniej dobrą oraz zdali egzamin na klasę kwalifikacyjną w specjalności wojskowej zgodnej z zajmowanym stanowiskiem służbowym.

Żołnierzowi zawodowemu może być również przyznany dodatek kompensacyjny w sytuacji gdy zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe w szczególnym trybie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (na stanowisko służbowe wyższe o dwa stopnie wojskowe i więcej, bez mianowania na wyższy stopień wojskowy).

Jest on wypłacany od dnia objęcia obowiązków.

Rozporządzenie określa też jego wysokości – stanowi on różnicę między stawką uposażenia zasadniczego należnego żołnierzowi zawodowemu na zajmowanym stanowisku służbowym a stawką uposażenia zasadniczego otrzymywaną na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym (par. 34 rozporządzenia).

Żołnierze mogą liczyć również na dodatek służbowy. Przysługuje on za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych, albo w określonych jednostkach wojskowych (par. 26 rozporządzenia).

Nagrody jubileuszowe

Ile wynoszą nagrody jubileuszowe dla żołnierzy?

Żołnierzom zawodowym przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

 • po dwudziestu latach czynnej służby wojskowej – 75 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,
 • po dwudziestu pięciu latach czynnej służby wojskowej – 100 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,
 • po trzydziestu latach czynnej służby wojskowej – 150 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,
 • po trzydziestu pięciu latach czynnej służby wojskowej – 200 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,
 • po czterdziestu latach czynnej służby wojskowej – 300 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia grup uposażenia (Dz.U.2014.617)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2022 poz. 694)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U.2021.966)

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2022.536)