Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje na czas określony w kontrakcie, w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych. Żołnierz służby kontraktowej może ją pełnić przez łączny okres nie-przekraczający dwunastu lat. Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia innych form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służby w innych formacjach (Osobę posiadającą stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontr-wywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa).

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od dwóch do sześciu lat. Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres dwóch lat. Żołnierz służby kontraktowej najpóźniej na trzy miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej.

Główną różnicą pomiędzy żołnierzami służby stałej, a kontraktowej jest to, że służba tych drugich nie może przekroczyć 12 lat. Tym samym nie mają oni prawa do częściowej emerytury wojskowej po odbyciu 15 lat służby.(oczywiście mowa o tych, którzy powołani zostali do służby przed 31 grudnia 2012 roku). Jednocześnie, żołnierze ci, pełnią służbę zawodową, a zatem posiadają szereg rozlicznych uprawnień, tak jak w służbie stałej.

Uposażenie

Uposażenie żołnierza zawodowego składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia. Otrzymywanie dodatków jest uzależnione od rodzaju stanowiska lub jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie pełnił zawodową służbę wojskową oraz od stażu służby.

Dodatki:

- dodatek specjalny
- dodatek służbowy
- dodatek motywacyjny
- dodatek za długoletnią służbę:
- po 3 latach służby (3% miesięcznego uposażenia zasadniczego)
- po 6 latach służby (6% miesięcznego uposażenia zasadniczego)
- po 9 latach służby (9% miesięcznego uposażenia zasadniczego)
- po 12 latach służby (12% miesięcznego uposażenia zasadniczego)

- zasiłek na zagospodarowanie (jednomiesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym)

- dodatkowe uposażenie roczne (jednomiesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym)

- gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny

- nagrody uznaniowe i zapomogi

- należności za podróże i przeniesienia służbowe

- dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego

- należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej

Odprawa w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej:

- po 1 roku służby (100% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)

- po 5 latach służby (200% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)

- po 10 latach służby (300% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)

- należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

Dodatkowe uprawnienia żołnierza

- coroczny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni;

- dodatkowy urlop wypoczynkowy w zależności od stażu czynnej służby wojskowej

- urlop aklimatyzacyjny po zakończeniu służby poza granicami państwa w wymiarze jednego dnia roboczego za każde rozpoczęte dziesięć dni pełnienia służby poza granicami państwa;

- urlop okolicznościowy;

- urlop macierzyński;

- urlop wychowawczy;

- dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów raz w miesiącu do miejsca zamieszkania członków rodziny i z powrotem, jeżeli żołnierz korzysta z zakwaterowania tymczasowego bez prawa zamieszkiwania z członkami rodziny;

- umundurowanie, wyekwipowanie i uzbrojenie;

- w określonych przypadkach wyżywienie albo równoważnik pieniężny w zamian za te należności;

-prawo do zakwaterowania oraz innych świadczeń z tym związanych;

- bezpłatne szczepienia ochronne, świadczenia stomatologiczne.

Oprac. T.J.