Osoby odbywające służbę przygotowawczą dla żołnierzy będą podlegać obowiązkowej ocenie służbowej. Na jej podstawie będzie następowała selekcja do armii zawodowej.
Co roku wojsko zwiększa liczbę rezerwistów, którzy będą objęci obowiązkowym przeszkoleniem. Dla tych osób resort obrony przygotowuje nowe przepisy, w tym m.in. projekt rozporządzenia w sprawie ćwiczeń wojskowych. Ponadto część z dotychczasowych rozwiązań została bezpośrednio zamieszczona w ustawie z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.).
Zgodnie z projektem żołnierzowi rezerwy będzie dostarczana karta powołania nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem ćwiczeń. Od tej zasady będzie wyjątek – jeśli wezwanie nastąpi w trybie natychmiastowym, wtedy rezerwista będzie miał cztery godziny na stawienie się do wyznaczonego miejsca.

40 tys. docelowo tylu rezerwistów co roku będzie odbywać szkolenia wojskowe

Od obowiązku stawienia się na ćwiczenia będą zwolnione osoby obłożnie chore, kobiety w ciąży i prowadzący kampanie wyborcze, ale będą musiały powiadomić o tym wojskową komendę uzupełnień. Nieobecność może być też tłumaczona siłą wyższą (np. powódź) lub śmiercią najbliższego członka rodziny.
– Ćwiczenia okresowe są obowiązkowe dla rezerwistów, ale przy powoływaniu poszczególnych osób bierzemy pod uwagę ich problemy – mówi generał dyw. profesor Bogusław Pacek, doradca ministra obrony narodowej.
Tłumaczy, że mundurowy może też odpowiednio wcześniej porozumieć się z dowódcą i komendantem WKU w sprawie odroczenia powołania.
Do konsultacji trafił też projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej. Osoby po jej zakończeniu trafiają do Narodowych Sił Rezerwowych, a następnie najlepsi z nich do służby zawodowej.
– Do tej pory uczestnicy służby przygotowawczej nie podlegali ocenie służbowej. Jej wprowadzenie posłuży lepszej selekcji kandydatów do armii zawodowej – wyjaśnia płk Marian Babuśka, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.
Zgodnie z projektem opinia ma być rzetelna, obiektywna i sprawiedliwa. Żołnierz będzie m.in. podlegał ocenie z komunikatywności, odporności psychofizycznej, a także pod względem wyglądu zewnętrznego i prezencji. Opinia służbowa będzie mogła być udostępniana żołnierzowi, a także wojskowym komisjom lekarskim i psychologicznym.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe