Związki zawodowe zawarły specjalne porozumienie z komendantem głównym policji oraz komendantami wojewódzkimi, na podstawie którego będą miały możliwość nadzoru nad wypłatami specjalnych nagród motywacyjnych.
Już teraz policjanci wykonujący pracę za chorych kolegów mają prawo do takich specjalnych gratyfikacji. Środki na ich wypłatę będą pochodzić z obniżonego o 20 proc. uposażenia funkcjonariuszy czasowo niezdolnych do służby. – Trudno bowiem wymagać od osób pracujących za kogoś, żeby wykonywały dodatkowe zadania wyłącznie za swoje uposażenie – tłumaczy Józef Partyka, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
Możliwość wypłaty dodatkowych środków zakłada rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1314). Akt ten uwzględnia nowelizacje ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 ze zm.). Na tej podstawie mundurowi, których choroba nie ma związku z niezdolnością do służby, otrzymują 80 proc. uposażenia. Natomiast środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia pensji policjantów są w całości przeznaczone na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie za nieobecnych.
Wnioski o wsparcie mogą być przygotowane przez bezpośredniego przełożonego lub inną osobę sprawującą nadzór nad funkcjonariuszem. Dokument taki może być wystawiony dla jednej osoby lub wszystkich policjantów przewidzianych do takich nagród. Środki te będą wypłacane w ciągu 14 dni od ich przyznania.
Policjanci domagali się, żeby sposób wydatkowania tych pieniędzy był kontrolowany przez związki zawodowe. Nie udało się tego zapisać w rozporządzeniu.
– Ale i tak będziemy sprawdzać, w jaki sposób będą wypłacane pieniądze. Umożliwia to zawarte porozumienie – tłumaczy Józef Partyka.
Związki sprawdzą także sposób korzystania ze zwolnień lekarskich przez mundurowych. Podstawą będzie specjalny raport przygotowany przez stronę rządową za rok.
Nowe rozporządzenie zakłada także, że funkcjonariuszowi służącemu w tej formacji może być przyznana zapomoga w formie pieniężnej lub rzeczowej. Takie wsparcie jest możliwe w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęski żywiołowej, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych sytuacji powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny.