Chcę skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i pracować w obniżonym wymiarze. Jestem zatrudniona na 1/2 etatu, a chciałabym przejść na 1/4 etatu. O ile w takiej sytuacji zostanie zmniejszony zasiłek macierzyński – pyta pani Alicja.
Pracownik może łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Zasady te wynikają z kodeksu pracy. Natomiast ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wyjaśnia, jak w takiej sytuacji należy obliczyć zasiłek macierzyński. Wysokość świadczenia trzeba pomniejszyć proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy. W tym celu należy dzienną stawkę zasiłku pomnożyć przez odpowiedni wskaźnik otrzymany w wyniku podzielenia wymiaru czasu pracy w czasie dodatkowego urlopu przez wymiar czasu pracy przed urlopem macierzyńskim. W przypadku pani Alicji wskaźnik ten wyniesie 1/2 (1/4 : 1/2). Gdyby podstawa wymiaru zasiłku (czyli przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy poprzedzających urodzenie dziecka albo za okres faktycznego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu) wyniosła 3000 zł, to zasiłek za jeden dzień należałoby obliczyć w następujący sposób:
● 3000 zł : 30 dni = 100 zł (pełna dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego),
● 100 zł : 1/2 (wskaźnik) = 50 zł (zmniejszona kwota zasiłku w związku z łączeniem dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem zatrudnienia).
Podstawa prawna
Art. 1821 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). Art. 29 ust. 7 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).