Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu wykonujący zadania służbowe poza granicami kraju będą podlegać specjalnemu ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków. Takich osób jest około 730.

Funkcjonariusze tej formacji najczęściej pełnią misje w państwach, które w części lub w całości zostały uznane za strefę działań wojennych. Podobnie jest w przypadku rejonów, gdzie istnieje zagrożenie atakami terrorystycznymi, niepokojami społecznymi lub katastrofami naturalnymi. W miejscach takich istnieje więc konieczność objęcia tych funkcjonariuszy ubezpieczeniem.

Z tego też powodu minister spraw wewnętrznych przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia sum ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia zawieranych na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Zmiany są konieczne ze względu wejścia w życie ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą ( Dz. U. z 2014 r., poz. 616). Ustawa ta przyjmuje jako podstawę obliczenia wysokości przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłaszane przez GUS.

Przy wysokość wypłaty będzie liczona procentowo a nie kwotowo jak było wcześniej. Na tej podstawie suma odszkodowania za śmierć takiej osoby będzie wynosiła pięciokrotność dwunastomiesięcznego przeciętnego uposażania funkcjonariuszu BOR za rok ubiegły. Natomiast odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu będzie to kwota 2723,64 zł za jeden procent urazu.

Rozporządzenie wejdzie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.