W nadleśnictwie, podstawowej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych, jedynym zatrudnionym na podstawie powołania będzie nadleśniczy. To efekt zmian wprowadzonych ustawą z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. poz. 1032), która wczoraj weszła w życie.
Nowelizacja zmienia zasady zatrudnienia dla pozostałych pracowników nadleśnictw – zastępców nadleśniczego, głównych księgowych, inżynierów nadzoru oraz leśniczych. Teraz osoby zatrudnione na tych stanowiskach z mocy prawa przechodzą z powołania na umowy o pracę na czas nieokreślony.
Zgodnie z ustawą z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 12, poz. 59 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją – powoływanie i odwoływanie pracowników na wskazanych posadach należało do kompetencji nadleśniczego, a obsadzanie stanowisk zastępców nadleśniczych wymagało dodatkowo zgody szefa regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Stan ten negatywnie oceniła grupa posłów z klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, która przygotowała projekt zmian ustawowych. Zdaniem inicjatorów nowelizacji powołanie jako forma zatrudnienia powinno dotyczyć wyłącznie nadleśniczych, którzy jako kadra kierownicza i zarządzająca samodzielnie odpowiadają za prowadzenie gospodarki leśnej w podległej im jednostce.
Natomiast stosunki pracy zastępcy nadleśniczego, głównego księgowego, inżyniera nadzoru oraz leśniczego powinny być nawiązywane na podstawie umowy o pracę. Zapewni to wyższą ochronę dla osób zajmujących wymienione stanowiska – m.in. będą one mogły dochodzić swoich roszczeń pracowniczych przed sądami pracy (przy powołaniu nie było to możliwe).
Etap legislacyjny
Ustawa weszła w życie 19 sierpnia 2014 r.