Unikanie przez pracownika przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę jest nie tylko zazwyczaj nieskuteczne, ale także dla niego niekorzystne.

Pracodawca, aby rozwiązać umowę o pracę z podwładnym, musi najpierw złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu adresowane do strony, z którą umowa ma zostać rozwiązana.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, złożenie oświadczenia woli następuje w momencie, gdy pracownik miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Co ważne, decydujące dla skuteczności wypowiedzenia jest nie rzeczywiste zapoznanie się z treścią dokumentu przez pracownika, ale sam fakt, że dana osoba mogła takie oświadczenie przeczytać.

Pracodawca wręcza wypowiedzenie osobiście

Reklama

W przypadku, gdy pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie osobiście, zachowanie adresata oświadczenia (pracownika) nie ma więc prawnego znaczenia. Nawet jeżeli odmówi przyjęcia pisma lub potwierdzenia jego odbioru, będzie ono ważne.

W takim wypadku osoba wręczająca wypowiedzenie - najczęściej w obecności świadka - czyni na dokumencie adnotację o odmowie przyjęcia wypowiedzenia i podpisuje się pod tą adnotacją, wpisując datę. W razie postępowania sądowego, oświadczenie to będzie wykorzystane przez pracodawcę, a w razie konieczności osoba trzecia obecna przy tej czynności będzie powołana jako świadek.

Pracodawca przesyła wypowiedzenie pocztą

Podobne zasady stosuje się w przypadku, gdy pracownik nie przebywa w zakładzie pracy i pracodawca wypowiedzenie przesyła mu pocztą, natomiast dana osoba nie odbiera przesyłki.

Listonosz odnotowuje wtedy fakt niepodjęcia przesyłki przez adresata, umieszczając zawiadomienie o tym (awizo) w drzwiach mieszkania lub skrzynce pocztowej adresata. Po upływie 7 dni od dnia następującego po dniu złożenia nieodebranego pisma na poczcie, urząd sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie kolejnych 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu sporządzenia zawiadomienia. I dopiero kiedy bezskutecznie upłynie również ten termin - czyli łącznie 14 dni od pierwszego zawiadomienia - przyjmuje się, że pismo zostało doręczone adresatowi.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, nawet jeśli pracownik świadomie nie podejmuje przesyłki pocztowej zawierającej oświadczenie pracodawcy, a ma realną możliwość zapoznania się z jego treścią (nie ma powodów, żeby jej nie odebrać), to wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne. Pracownik mógł więc, najpóźniej z upływem siódmego dnia od chwili powtórnego awizowania listu ze zwolnieniem, zapoznać się z jego treścią.

Odwołanie od wypowiedzenia

W każdym przypadku pracownik, odmawiając przyjęcia rozwiązania umowy o pracę, działa na własną szkodę, traci bowiem w ten sposób możliwość odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę do Sądu Pracy. Ma na to 7 dni od dnia, w którym dokonano wypowiedzenia i 14 dni od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jeżeli pracownik na przykład odmówił zapoznania się z wypowiedzeniem, to termin odwołania i tak rozpoczyna swój bieg.

W momencie, gdy pracowni odwoła się do sądu po upływie tych terminów, nie ma szans na uzyskanie korzystnego dla siebie wyroku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2005 r. (sygn. akt I PK 37/05)