Pracodawca co do zasady nie może wymagać od pracowników, aby w czasie urlopu odbierali od niego telefony. Jeżeli jednak się z nimi kontaktuje, pracownik może się nawet domagać dodatkowego wynagrodzenia i udzielenia mu urlopu wypoczynkowego w innym dniu.

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca nie może nakładać na pracownika obowiązku, aby na urlop zabierał ze sobą telefon komórkowy (prywatny lub służbowy). Takiego przypadku nie można zakwalifikować jako dyżuru telefonicznego (w czasie takiego dyżuru pracownik musi czuwać pod telefonem i jest zobowiązany do pozostawania w gotowości do pracy), ponieważ w trakcie urlopu wypoczynkowego nie można wymagać od pracownika, by ten pozostawał w gotowości do pracy.

Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca nie może również wyciągać żadnych konsekwencji wobec pracowników, którzy podczas swojego wypoczynku nie odbierają od niego telefonów. Pozbawienie ich na przykład premii z takiego powodu jest więc działaniem sprzecznym z prawem.

Przepisy prawa pracy przewidują jeden przypadek, kiedy pracodawca jest uprawniony do kontaktowania się z pracownikiem podczas jego urlopu. Dzieje się tak wtedy, gdy trzeba odwołać pracownika z urlopu z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć przed urlopem, a które wymagają obecności podwładnego w miejscu pracy. Dokładnie kiedy można odwołać pracownika z urlop dowiesz się tutaj>>

Ponadto przepisy zakładowe - układ zbiorowy lub regulamin pracy - mogą nakładać na pracowników obowiązek pozostawania w dyspozycji pracodawcy w trakcie urlopu. Chodzi o wyraźnie wskazane grupy pracowników, którzy są zobligowani do stałego pozostawania w kontakcie telefonicznym ze swoim pracodawcą - dotyczy to głównie pracowników tzw. wysokiego szczebla (menedżerów) lub specjalistów odpowiedzialnych za usuwanie nagłych awarii.

Jeżeli jednak pomimo to pracodawca kontaktuje się z pracownikiem w czasie urlopu, i taka sytuacja ma miejsce kilka razy, to takie rozmowy mogą zostać uznane za świadczenie przez pracownika pracy. Jako czas pracy rozumiemy bowiem czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, czyli - w tym wypadku - w miejscu swojego wypoczynku. W związku z tym pracownik, do którego szef często dzwoni w czasie urlopu, może wystąpić z roszczeniem o uznanie tego dnia za dzień pracy, zapłaty pełnego wynagrodzenia oraz udzielenia urlopu wypoczynkowego w innym dniu.