Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego ujawniły swoje postulaty, które będą zgłaszane w trakcie prac nad nowelizacją kodeksu pracy dotyczącą kontraktów terminowych. Jedna z najważniejszych propozycji dotyczy wprowadzenia maksymalnego 48-miesięcznego okresu trwania zatrudnienia na podstawie umów na czas określony. Jednocześnie organizacje postulują pozostawienie w obecnym brzmieniu art. 251 k.p. Ich zdaniem zachowanie przepisu określającego liczbę odnowień umów na czas określony i wprowadzenie rozwiązania wskazującego maksymalną łączną długość kolejno zawieranych takich kontraktów byłoby zgodne z klauzulą 5 załącznika do dyrektywy Rady 99/70/WE z 28 czerwca 1999 r. dotyczącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony.

Firmy godzą się też na proponowane przez związki zawodowe rozwiązanie przewidujące możliwość wydłużania maksymalnego okresu obowiązywania umów terminowych w drodze układów zbiorowych i regulaminów. Stawiają jednak warunek, zgodnie z którym będzie to możliwe także na podstawie porozumienia zawieranego z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

– Brak takiego rozwiązania dyskryminowałby tych pracodawców, u których nie funkcjonują organizacje związkowe. Warto pamiętać, że 99,8 proc. firm w Polsce należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w którym związki funkcjonują rzadko – mówi Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Lewiatan

W ocenie pracodawców przepisy k.p. powinny jednocześnie zawierać katalog wyjątków pozwalających na zawieranie kontraktów terminowych na dłuższe okresy. Takie rozwiązanie mogłoby dotyczyć przykładowo umów na czas określony wykonywanych w związku z realizacją danego projektu lub trwaniem kadencji.

Przedłożona została też propozycja zakładająca różnicowanie okresów wypowiedzenia kontraktów terminowych. Zdaniem przedsiębiorców ich długość powinna być uzależniona od stażu pracy, co wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 marca 2014 r. w sprawie C38/13. Okresy wypowiedzenia czasowych kontraktów powinny być zbliżone do tych obowiązujących przy umowach na czas nieokreślony.

Pracodawcy w swoim stanowisku uwzględnili też inne skutki wyroku TSUE. Chodzi o wprowadzenie obowiązku konsultowania zamiaru zwolnienia pracownika zatrudnionego na czasowym kontrakcie z reprezentująca go organizacją związkową. Eksperci chcą, by z obowiązku takiego były zwolnione firmy zatrudniające do 50 pracowników.

Zrównanie okresów wypowiedzeń

Proponowana przez pracodawców długość okresów wypowiedzenia umów stałych i czasowych:

● 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 12 miesięcy,

● 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 12 miesięcy,

● 2 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 36 miesięcy.