Trzy czwarte Polaków (76%) źle ocenia sytuację na rynku pracy - wynika z sondażu CBOS. Przeciwnego zdania są jedynie nieliczni badani (4%). Według sondażu, nieco ponad jedna czwarta ankietowanych (27%) przewiduje, że sytuacja jeszcze się pogorszy. Ponad połowa badanych (54%) jest zdania, że w ciągu roku sytuacja na rynku pracy się nie zmieni.

Nadal niespełna dwie piąte pracujących (38%) obawia się zwolnienia, a ponad połowa (59%) ocenia swoją sytuację zawodową jako mniej lub bardziej stabilną.
Według CBOS, stosunkowo największą pewność zatrudnienia deklarują mieszkańcy województwa wielkopolskiego (zagrożenie bezrobociem odczuwa 29% pracujących z tego terenu), śląskiego (30%) i kujawsko-pomorskiego (30%).

Natomiast najmniej pewni swojego zatrudnienia są mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego (aż 58% spośród pracujących z tego terenu w mniejszym lub większym stopniu liczy się z możliwością utraty pracy). Na drugim miejscu pod względem wielkości odsetka deklaracji wskazujących na poczucie zagrożenia bezrobociem plasują się mieszkańcy Opolszczyzny (49%), natomiast w dalszej kolejności do obaw o swoje zatrudnienie przyznają się pracownicy z województw: mazowieckiego (40%), podlaskiego (40%), lubelskiego (39%) oraz lubuskiego i podkarpackiego (po 38%).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6-12 marca 2014 roku na liczącej 1098 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama