Reforma pośredniaków przewiduje nowy model współdziałania powiatowych urzędów pracy (PUP) z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Wprowadzi go nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (14 marca została uchwalona przez Sejm).
PAI określa zasady współpracy gmin i powiatów na rzecz pomocy osobom, które poza brakiem pracy borykają się z problemami społecznymi i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Program mogą także realizować organizacje pozarządowe i inne podmioty, które w myśl przepisów o działalności pożytku publicznego mają zapisane w statucie działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.
Reklama
Co do zasady, PUP będzie organizował aktywizację zawodową bezrobotnych w formie prac społecznie użytecznych, a OPS – ich integrację poprzez specjalistyczne poradnictwo grupowe, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia (w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo).
Zasady współpracy w ramach PAI określi porozumienie zawarte między PUP i gminą. Będzie ono wskazywać m.in. czas realizacji i przewidywane efekty działań OPS, w tym mierniki oceny indywidualnych efektów programu, a także sposób finansowania oraz kontroli tych czynności. Jeśli PUP nie zawrze umowy z OPS, będzie mógł zlecić odpowiednie działania organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego. W tym przypadku również trzeba podpisać odpowiednią umowę. Określi ona m.in. zasady przekazania środków Funduszu Pracy do realizacji powierzonych zadań oraz dokumentowania działań przez podmiot prywatny.
Realizacja PAI powinna trwać dwa miesiące, ale po ich upływie PUP może zdecydować o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziału w programie na czas do sześciu miesięcy. Zamiast tego urząd może wysłać swego podopiecznego do zatrudnienia wspieranego w instytucji socjalnej (w klubie lub centrum integracji społecznej bądź spółdzielni socjalnej) albo też zastosować inne formy wsparcia, np. szkolenie czy staż.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na rozpatrzenie przez Senat