W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, który zakłada wprowadzenie obowiązku wręczenia przez pracodawcę umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Projekt skierowano do komisji sejmowej.

Projekt PiS zakłada zmianę art. 29 & 2 Kodeksu pracy. W obowiązującym brzmieniu nakłada on na pracodawcę obowiązek potwierdzenia na piśmie umowy o pracę, zawartej w innej formie niż pisemna, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. W praktyce może to oznaczać koniec pierwszego dnia roboczego. W nowym brzmieniu artykuł ma nakładać na pracodawcę obowiązek przedstawienia ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem zatrudnionego do pracy.

Wnioskodawcy tłumaczą, że zmiana pozwoli Państwowej Inspekcji Pracy skuteczniej wykrywać i ograniczać przypadki świadczenia pracy bez podpisania umowy.

- Jest zgoda co do celu projektu - powiedział podczas sejmowej debaty Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko. - Rząd nie ma wątpliwości, że powinniśmy szukać instrumentów, które w sposób skuteczny i efektywny z jednej strony będą ograniczać szarą strefę, a z drugiej zjawisko zastępowana umowami cywilnoprawnymi umów o pracę, tam gdzie ewidentnie powinna być one zawierane. Czy rozwiązanie, które skierowano do dalszych prac, to oczekiwanie w pełni zaspokoi? Czas pokaże - dodał Mleczko, deklarując pomoc resortu w dalszych pracach, które będą się odbywały w komisji sejmowej.

W opinii do projektu Główny Inspektor Pracy potwierdził, że obecnie w trakcie kontroli spotykają się z tłumaczeniem pracodawców, że dana osoba jest pierwszy dzień w pracy, gdy w rzeczywistości pracuje od dłuższego czas bez pisemnego kontraktu, zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, a nawet badań wstępnych i szkolenia bhp. W opinii GIP zmiana przepisów mogłaby przyczynić się do wzmocnienia ochrony praw pracowniczych.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan opisana w uzasadnieniu projektu bezradność inspektorów pracy wobec tego rodzaju zdarzeń nie jest wystarczającym powodem dla nowelizacji ustawy. Pracodawcy uważają, że zatrudnienie "na czarno" jest naganne, ale metod przeciwdziałania temu zjawisku należy szukać w świetle istniejącego stanu prawnego. W ocenie Pracodawców RP jedynym skutecznym sposobem zredukowania szarej strefy i wzrostu skali legalnego zatrudnienia jest przede wszystkim zmniejszenie pozapłacowych kosztów pracy i innych obciążeń po stronie pracodawcy.

Stan prawny

Projekt skierowany do komisji sejmowej