Sejm w trzecim czytaniu uchwalił nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzającą m.in. profilowanie bezrobotnych, nowe narzędzia aktywizacji oraz premiowanie urzędów za efekty współpracy z poszukującymi pracy. Za przyjęciem projektu głosowało 273 posłów, 126 było przeciw, 34 wstrzymało się od głosu.

Sejm przyjął dwie poprawki do projektu. Pierwsza z nich wydłuża z 6 do 12 miesięcy okres, w którym starosta będzie mógł refundować koszty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzane przez pracodawcę za bezrobotnych do 30. roku życia, którzy po raz pierwszy podjęli zatrudnienie. Druga z przyjętych poprawek wydłuża z 14 do 30 dni okres, w którym można składać wniosek o świadczenie przedemerytalne. Sejm odrzucił szereg propozycji zmian. Jedna z nich zakładała wydłużenie realizacji trwania Programu Aktywizacji i Integracja do 3 miesięcy zamiast 2.

Ustawa zakłada m.in. przydzielanie bezrobotnych do jednego z trzech profili pomocy. Osoby najbardziej oddalone od rynku pracy otrzymają złożoną pomoc ujętą w Programie Aktywizacja i Integracja. Osoba długotrwale bezrobotna będzie mogła zostać m.in. skierowana na terapię, leczenie specjalistyczne oraz do prac społecznie użytecznych. Profilowaniem bezrobotnych i przygotowaniem profilu współpracy z nim zajmie się doradca klienta. Funkcję tę będą pełnili najprawdopodobniej obecni pracownicy urzędów pracy, który zajmują się aktywizacją bezrobotnych.

Nowelizacja ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza również programy skierowane do młodych bezrobotnych, którzy mają otrzymać ofertę pracy, stażu lub szkoleń z urzędu pracy już po 4 miesiącach. Bezrobotni po 50. roku życia otrzymają dofinansowanie do wynagrodzenia. Wśród nowych form aktywizacji znajdą się również m.in. granty stażowe, bon na telepracę i pożyczki na utworzenie miejsca pracy lub założenie własnej działalności gospodarczej.

Reforma urzędów pracy ma również wpłynąć na efektywność urzędników pracujących w pośredniakach. Najskuteczniejsze urzędy mają otrzymywać środki na premie i nagrody. Prace nad ustawą będą kontynuowane w Senacie.