Funkcjonariusz wraz ze swoją rodziną ma prawo do jednego przejazdu w wakacje na koszt komendy
Osoby decydujące się na rozpoczęcie służby w policji czy w wojsku muszą się liczyć z tym, że wybierając takie profesje, nie będą podlegać pod kodeks pracy, a ich zatrudnienie będzie nawiązane na podstawie powołania. Zainteresowani muszą poddać się regułom służby, co sprowadza się do szczególnych obowiązków. Powinni być dyspozycyjni i wykonywać zadania w nielimitowanym czasie pracy w trudnych warunkach, związanych nierzadko z bezpośrednim narażeniem życia i zdrowia. W zamian za te uciążliwości przysługują im m.in przywileje emerytalne oraz możliwość otrzymania wsparcia dla swojej rodziny w czasie wakacji.

Tanie bilety

Próby ograniczenia wydatków socjalnych spowodowały, że obecnie mundurowi nie mogą już korzystać bez żadnych ograniczeń z bezpłatnych przejazdów. Każda ze służb samodzielnie podejmuje decyzje o finansowaniu przejazdów pracującym lub służącym w danej instytucji. To szefowie poszczególnych resortów zawierają umowy z firmami transportowymi. Na przykład na ten rok minister obrony narodowej podpisał stosowną decyzję w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego. Na tej podstawie została podpisana umowa z PKP Intercity SA, zgodnie z którą resort obrony narodowej kupił wspomniane uprawnienie. Prawo do 50 proc. zniżki dotyczy cywili zatrudnionych w tym resorcie oraz mundurowych. Podstawą do skorzystania z takiej ulgi są specjalne legitymacje.

Przejazd dla rodziny

Pomimo ograniczenia wydatków socjalnych zachowane zostało prawo do jednego przejazdu dla całej rodziny policjanta na koszt komendy. Przysługuje ono raz w roku. Trasa podróży finansowanej z budżetowych środków danej jednostki obejmuje przejazd do wybranej przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem, trasą o bezpośrednim połączeniu (w przypadku braku takiego połączenia – tą najkrótszą), środkami publicznego transportu kolejowego, a gdy na danej trasie lub jej odcinku nie ma połączenia kolejowego – środkami transportu autobusowego.
Z kolei zwrot kosztów przejazdu środkami publicznego transportu kolejowego przysługuje do wysokości cen biletów za przejazd w drugiej klasie pociągu pospiesznego, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych, i nie obejmuje cen biletów na miejsca rezerwowane oraz za przejazd wagonem sypialnym lub z miejscami do leżenia.
W razie niewykorzystania przysługującego prawa, policjant otrzymuje na każdą uprawnioną osobę zryczałtowany równoważnik pieniężny w kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu pospiesznego na odległość 1 tys. km, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych, ustalany według ceny biletów obowiązującej w dniu wypłaty tego równoważnika, nie później jednak niż w dniu wygaśnięcia prawa do przejazdu przysługującego za dany rok kalendarzowy.
Zwrot kosztów przejazdu w wysokości potwierdzonej posiadanymi biletami lub zryczałtowany równoważnik pieniężny wypłaca komórka finansowa właściwa dla miejsca pełnienia służby uprawnionego policjanta, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez niego wniosku o przyznanie świadczenia. W razie zbiegu uprawnień z tytułu służby obojga małżonków będących policjantami osoby uprawnione mogą skorzystać z tego prawa tylko z tytułu służby jednej osoby.

Wakacje za grosik

Możliwość wypoczynku wspólnie z rodziną jest szczególnie ważna w przypadku tych mundurowych, którzy pełnią służbę poza miejscem zamieszkania. Z tego też powodu nadal żołnierze zawodowi mają możliwość korzystania z różnego rodzaju wsparcia. Tacy mundurowi, pozostający w związku małżeńskim lub posiadający dzieci będące nadal na ich utrzymaniu, mają prawo do:
● dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym;
● dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych;
● dopłaty do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy”
● pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dzieci.
Osoba ubiegająca się o pomoc musi złożyć wniosek do dowódcy jednostki wojskowej. Nie robi jednak tego bezpośrednio, ale poprzez referenta ds. finansowych macierzystej jednostki wojskowej z wyprzedzeniem umożliwiającym ustalenie uprawnień i dokonanie rezerwacji wypoczynku. Wypełniony wniosek musi być potwierdzony pod względem formalnym oraz zweryfikowany (czy zostały złożone niezbędne dokumenty). Następnym krokiem jest sprawdzenie wniosku oraz ustalenie dochodu na jednego członka rodziny.

Ocena zarobków

Nie każdy żołnierz dostanie bowiem taką samą kwotę na uzupełnienie wydatków rodziny w czasie wakacji. Wysokość wsparcia jest bowiem uzależniona od wyrażonego w procentach stosunku średniego miesięcznego dochodu żołnierza zawodowego i jego najbliższych, przypadającego na osobę w rodzinie (za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień wniesienia opłaty), do najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.
Przy ustalaniu średniego dochodu uprawniającego do takiej formy wsparcia muszą być uwzględnione dochody żołnierza zawodowego, jego współmałżonka oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu. Chodzi o kwoty stanowiące podstawę obliczenia podatku na zasadach ogólnych (na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych), pomniejszone o należny podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
W odniesieniu do osób prowadzących działalność pozarolniczą za dochód przyjmuje się jego wysokość z działalności stanowiącej podstawę opodatkowania na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszoną o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Do dochodu żołnierza zawodowego nie dolicza się tego uzyskanego przez małżonka lub dzieci, którzy nie uzyskują środków z tytułu stosunku pracy, służbowego, umowy cywilnoprawnej oraz prowadzenia działalności gospodarczej (w dniu wniesienia opłaty lub złożenia wniosków o zakwalifikowanie na wypoczynek).
Co ważne, dofinansowanie może być przyznane nie częściej niż raz w roku kalendarzowym na każde dziecko pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego. Wypłata następuje na złożony wniosek, do którego załącza się dowód wniesionej opłaty, potwierdzenie przez organizatora pobytu dziecka na wypoczynku lub leczeniu oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie. Tych uzyskanych w jednostce wojskowej dokonującej wypłaty się nie dokumentuje (patrz: wzór wniosku).
W przypadku kiedy rodzina żołnierza zawodowego znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, możliwa jest wypłata zaliczki jeszcze przed wykonaniem pierwszej wpłaty. Takie rozwiązanie jest możliwe tylko na odpowiednio umotywowany wniosek zainteresowanego. W takim przypadku żołnierz zawodowy jest zobowiązany po zakończeniu wypoczynku przedstawić dowód wniesienia opłaty oraz zaświadczenie organizatora o pobycie dziecka na wypoczynku lub leczeniu.

Wniosek o tanie wakacje powinien zawierać następujące dane:

● nazwę ośrodka, z którego chce skorzystać żołnierz, oraz termin wypoczynku,

● numer wstępnej rezerwacji w ośrodku,

● stan rodzinny z podaniem imion, stopnia pokrewieństwa oraz dat urodzenia dzieci,

● określenie, czy współmałżonek lub inny członek rodziny uzyskuje dochody (jeżeli tak, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodu netto z 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jeżeli nie – oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodu),

● informację, czy ubiegający się o wsparcie korzystał z programu „Tanie wczasy” w roku ubiegłym,

● określenie, czy żołnierz otrzymuje świadczenie mieszkaniowe i w jakiej miesięcznej wysokości,

● klauzulę o odpowiedzialności karnej składającego oświadczenie.

PRZYKŁADY

1. Czy żołnierz poza poborami dostanie dodatkowe świadczenia

Absolwent wyższej uczelni technicznej po obronie pracy magisterskiej rozpoczął poszukiwanie pracy. Okazało się, że z powodu kryzysu firmy niechętnie zatrudniają nowe osoby. Czy jeśli się dostanie do służby w armii, otrzyma dodatkowe wsparcie oprócz dodatków na wakacje i podróże?

Decydujący się na wstąpienie do armii każdego miesiąca otrzymuje uposażenie zasadnicze wraz z dodatkiem za wysługę w zależności od stanowiska i liczby lat służby w wojsku. Dodatkowo otrzymuje trzynastkę, czyli uposażenie roczne w wysokości pensji z poprzedniego roku (najczęściej w marcu). Ma także prawo do gratyfikacji urlopowej w wysokości około 714 zł netto na osobę oraz równoważników za wyekwipowanie i umundurowanie niewydane w naturze (tzw. mundurówkę), wydawanych raz w roku (najczęściej w kwietniu) w wysokości około 2 tys. zł. Takie świadczenie ma na celu uzupełnianie braków ekwipunku i mundurów nieotrzymywanych w naturze.

Okazjonalnie żołnierz może otrzymać nagrody jubileuszowe (np. 75 proc. wynagrodzenia po 20 latach czynnej służby). Może także się ubiegać o różnego rodzaju zapomogi. Z tytułu tych świadczeń zainteresowany otrzymuje szacunkowo 400 zł w ciągu roku.

Wzór wniosku

Warszawa, 20 maja 2013 r.

St. sierżant Jan Kowalski

DOWÓDCA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ ....

Pan płk Jan Maruszak

00-950 Warszawa

poprzez

SAMODZIELNY REFERENT

DS. FINANSOWYCH

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ ....

..............................................

WNIOSEK

Dotyczy: Pełne pokrycie kosztów wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2010 r. nr 87, poz. 565) zwracam się z wnioskiem o skierowanie moich dzieci Anna i Krzysztof Kowalski w wieku 10 lat (01.01.2003 r.) na kolonie z pełnym pokryciem kosztów wypoczynku do WDW Zakopane w terminie od 01.07.2013 do 21.07.2013 r.

W dniu 10 maja br. dokonałem wstępnej rezerwacji numer 1177/2013 w WDW Zakopane.

Oświadczam, że posiadam na utrzymaniu pracującą/niepracującą i osiągającą/nieosiągającą żadnych dochodów żonę oraz dwoje dzieci.

Oświadczam również, że otrzymuję/nie otrzymuję świadczenie mieszkaniowe w wysokości 300 zł.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

St. sierżant Jan Kowalski

stanowisko, stopień, imię i nazwisko

Dane wykonawcze i numer kontaktowy

Oświadczam, że znana mi jest treść k.k. za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Podstawa prawna

Ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. nr 90, poz. 593 z późn. zm.). Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.). Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 87 poz. 565). Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 marca 2002 r. w sprawie trybu zwrotu kosztów przejazdu i innych poniesionych kosztów przysługujących policjantowi w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego (Dz.U. nr 37, poz. 348). Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 4 marca 2002 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin (Dz.U. nr 23, poz. 236).