Pracodawca dostanie pomoc państwa na zatrudnienie starszego bezrobotnego. Przedsiębiorcy zatrudniający takie osoby nadal będą mogli ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia nowego stanowiska pracy. Resort wycofał się z pomysłu zastąpienia tego instrumentu pożyczkami na założenie firmy. Urzędy pracy będą mogły wspierać bezrobotnych zarówno poprzez refundowanie firmom kosztów tworzenia nowych miejsc pracy, jak i udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
– To bardzo dobre posunięcie, bo dzięki takiej refundacji tworzonych jest wiele nowych miejsc pracy. Ze wsparcia korzystają przede wszystkim mali przedsiębiorcy, dla których utworzenie stanowiska pracy wiąże się z dużymi kosztami – argumentuje Monika Zaręba, ekspert ds. rynku pracy Pracodawców RP.
Zmiana jest efektem prowadzonych od trzech miesięcy konsultacji założeń nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Resort pracy uwzględnił także inne zastrzeżenia zgłoszone podczas uzgodnień. Zmienił warunki korzystania z nowego instrumentu rynku pracy, który ma wspierać zatrudnienie osób po 50. roku życia.
Pracodawca otrzyma dotację do wynagrodzenia starszych pracowników w wysokości 30 proc. minimalnej pensji bez względu na to, jak długo byli bezrobotni. Tym samym minister pracy wycofał się z wymogu długotrwałego pozostawania ich w rejestrze urzędu, niezbędnego, aby skorzystać z nowej formy pomocy. Dofinansowanie będzie przysługiwać za zatrudnienie każdego zarejestrowanego w urzędzie, który przekroczy wymagany wiek.
– Wspieranie powrotu na rynek pracy osób po 50. roku życia to dobry kierunek, bo z upływem lat coraz więcej z nich będzie poszukiwać zajęcia. Dobrze, że wsparcie obejmie nie tylko długotrwale bezrobotnych, bo każdy kolejny miesiąc pozostawania bez pracy osłabia motywację – zauważa Monika Zaręba.
Resort pracy wycofał się też z pomysłu wprowadzenia specjalnych poręczeń pożyczek i kredytów zaciąganych przez studentów, absolwentów i początkujących przedsiębiorców na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Miał ich udzielać Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ministerstwo uznało, że wystarczające zabezpieczenia zawierają obowiązujące przepisy ustawy z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa i inne osoby prawne (Dz.U. z 2012 r. poz. 657 z późn. zm.). Przewidują m.in. możliwość udzielania przez BGK gwarancji dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów rządowych.
– Instytucja poręczeń nie sprawdziłaby się jako sposób pomocy bezrobotnym, bo raczej niewiele banków udzieliłoby pożyczki czy kredytu osobom bez historii kredytowej – ocenia Witold Michałek, ekspert ds. gospodarki Business Centre Club.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne projektu założeń do projektu ustawy