Od 1 stycznia 2013 r. rodzice będą mogli skorzystać z dłuższego o miesiąc urlopu wychowawczego. Zyskają też możliwość dzielenia go na pięć części.
Wymiar urlopu wychowawczego ma wzrosnąć z 36 do 37 miesięcy. Przez dłuższy okres będą mogli z niego korzystać jednocześnie oboje rodzice. Tak wynika z przygotowanego przez resort pracy projektu nowelizacji kodeksu pracy, rekomendowanego przez komitet ds. europejskich. Wkrótce trafi on na posiedzenie Rady Ministrów.
ikona lupy />
Zmiany w urlopie wychowawczym / DGP
Jeśli rząd przyjmie projekt, szybko zajmie się nim Sejm. Zmiany w kodeksie pracy muszą być wprowadzone do 8 marca 2013 r., bo wymusza to unijna dyrektywa 2010/18/UE z 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego (Dz.U. L068, 18/03/2010P oo13–0020).
Jej celem jest umożliwienie godzenia pracy, życia prywatnego i rodzinnego przez pracujących rodziców oraz zapewnienie równości kobiet i mężczyzn w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w miejscu zatrudnienia. Zgodnie z unijnymi wymogami krajowe rozwiązania powinny skłaniać ojców do przyjmowania na siebie większej części obowiązków rodzinnych i co się z tym wiąże – szerszego korzystania z uprawnień rodzicielskich.

Razem dłużej

Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami, aby rodzice mogli w pełni wykorzystać urlop wychowawczy, będą musieli obydwoje zdecydować się na przerwę w pracy, w czasie której podejmą osobistą opiekę nad dzieckiem. Nowe przepisy wprowadzą bowiem tzw. nieprzenoszalną część urlopu wychowawczego. Oznacza to przyznanie każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka uprawnionych do urlopu wychowawczego – wyłącznego prawa do jednego miesiąca takiego urlopu z wymiaru urlopu wychowawczego.
Rząd proponuje jednocześnie podniesienie wymiaru urlopu wychowawczego z obecnych 36 do 37 miesięcy. Jeżeli więc ojciec dziecka nie zdecyduje się na skorzystanie z urlopu wychowawczego, to matka będzie mogła wykorzystać – tak jak obecnie – 36 miesięcy urlopu, na który będzie się składał jeden miesiąc nieprzenoszalny przypisany do matki i 35 miesięcy urlopu, który może być wykorzystany przez każdego z rodziców.
– Za takim rozwiązaniem opowiadaliśmy się w czasie konsultacji, bo nie pomniejsza ono obecnych uprawnień samotnych matek. Gdyby rząd wydzielił część nieprzenaszalną przeznaczoną dla ojca dziecka z obecnego wymiaru urlopu wychowawczego, samotne matki straciłyby jeden miesiąc urlopu – mówi Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ.

Więcej części

Ponadto projekt przewiduje podwyższenie – z 3 do 4 miesięcy – wymiaru urlopu wychowawczego, który może być jednocześnie wykorzystywany przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka.
Proponuje się także, aby urlop wychowawczy mógł być wykorzystywany w pięciu, a nie jak dotychczas w czterech częściach. Taka zmiana zdaniem autorów projektu umożliwi pracownikom wykorzystywanie nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego jako samodzielnej części takiego urlopu i jednocześnie nie pogorszy sytuacji prawnej rodziców lub opiekunów dziecka w zakresie wykorzystywania urlopu wychowawczego w częściach.

Obniżenie wymiaru

Z kodeksu pracy ma zniknąć przepis upoważniający pracodawcę do proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa do wypoczynku korzysta on z niego, a następnie w tym samym roku powraca do pracy. Obecnie obowiązujące rozwiązania w tym zakresie naruszają standardy wynikające z prawa unijnego, zawarte w klauzuli drugiej porozumienia dotyczącego urlopu rodzicielskiego.
– Możliwość obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do okresu nieobecności pracownika pozostanie aktualna w odniesieniu do pracownika, który był nieobecny w pracy co najmniej przez okres 1 miesiąca, m.in. z powodu urlopu bezpłatnego, tymczasowego aresztowania czy nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, i powrócił do pracy w tym samym roku kalendarzowym – informuje dr Izabela Szczygielska, prawnik, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
W projekcie znalazły się przepisy przejściowe umożliwiające rodzicom uprawnionym do urlopu wychowawczego w dniu wejścia w życie zmian skorzystanie z korzystnych zmian, np. z dodatkowej, piątej jego części.