Powiatowe urzędy pracy (PUP) wykreślają osoby ze swoich rejestrów, jeśli zdecydowały się one na udział w unijnym szkoleniu lub w stażu organizowanym nie przez urząd, lecz firmę szkoleniową. O problemie DGP pisał już rok temu.
P Wszystko dlatego że podczas realizacji projektu uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe lub stażowe, a tym samym jest od niego odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne. Resort pracy twierdzi jednak, że jest to działanie bezprawne w odniesieniu do osób, którym przysługuje zasiłek. Ci, którzy są pozbawieni tego świadczenia, nadal mają problemy, gdy zdecydują się na udział w unijnym szkoleniu lub stażu. PUP pozbawiają je statusu, a firmy szkoleniowe nie chcą ich przyjmować do projektu, jeśli warunkiem uczestnictwa w nim jest bycie bezrobotnym. Taka osoba traci status i unijne wsparcie.
W ich obronie staje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zdaniem resortu osoby takie powinny być rekrutowane na szkolenia i staże, pod warunkiem że utrata statusu osoby bezrobotnej nastąpiła w tym samym dniu co przystąpienie do projektu. Tym samym poszukujący zatrudnienia, których PUP wykreśli z rejestru z powodu chęci udziału w szkoleniu, powinni niezwłocznie zgłosić się do unijnego projektu.