Jeżeli natomiast nie jest możliwe precyzyjne określenie tego okresu, bądź jest to znacznie utrudnione, najdogodniejsza dla pracodawcy jest umowa o pracę na czas wykonania określonej czynności. Kontrakt taki może zostać zawarty np. na okres kampanii cukrowniczej, zbioru owoców czy żniw.

Umowa ulega rozwiązaniu wraz z zakończeniem pracy, dla wykonania której została zawarta.

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy sezonowej, warto zwrócić uwagę na możliwość zastosowania do pracowników sezonowych elastycznych form regulacji dotyczących czasu pracy. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, jej organizacją albo miejscem jej wykonywania może być zastosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca ustala w porozumieniu z pracownikiem czas niezbędny do wykonania powierzonego zadania, np. zbioru owoców z określonej powierzchni, a pracownik samodzielnie może zorganizować sobie pracę, określając np. liczbę godzin do przepracowania w danym dniu.