W sobotę wchodzi w życie ustawa przewidująca nowe obowiązki, sankcje karne i administracyjne dla przedsiębiorców, którzy zatrudnią cudzoziemca spoza Unii Europejskiej bez prawa pobytu w Polsce. Chodzi o takiego obcokrajowca, który nie ma wizy lub zezwolenia na pobyt. Nowe rozwiązania prawne zawarte są w ustawie z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769).

Firma albo osoba fizyczna, chcący zatrudnić cudzoziemca, będą obowiązani żądać od niego ważnego dokumentu (wizy) uprawniającego do pobytu w Polsce. Zatrudniający musi przechowywać jego kopie przez cały okres wykonywania przez zatrudnionego pracy.

Ustawa przewiduje wiele nowych sankcji dla nieuczciwych pracodawców. Ci, którzy powierzają pracę cudzoziemcom przebywającym bez ważnej wizy, musza liczyć się z grzywną albo karą ograniczenia wolności. Ostrzejsza kara – trzy lata pozbawienia wolności – grozi tym, którzy zatrudniają ich w warunkach szczególnego wykorzystania.

Konsekwencją dla skazanego za przestępstwo lub wykroczenie polegające na powierzeniu pracy obcokrajowcowi bez prawa pobytu jest zakaz brania przez rok udziału w przetargach publicznych, licząc od dnia uprawomocnienia się wyroku. Ustawa przewiduje też dla przedsiębiorcy grzywnę do 10 tys. złotych.

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 21 lipca 2012 r.