Zarówno właściciel firmy, jak i osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej będą mogli trafić do więzienia nawet na 3 lata, jeśli okaże się, że wyzyskiwali obcokrajowca albo zatrudniali osobę, która została sprzedana do Polski (handel ludźmi).
Tak wynika z ustawy z 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którą podpisał Prezydent RP. Teraz czeka na publikację w Dzienniku Ustaw, a po 14 dniach od ogłoszenia wejdzie w życie.
Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z 18 czerwca 2009 r. Przepisy te mają ograniczyć skalę nielegalnej imigracji do państw Unii Europejskiej. Służyć ma temu wprowadzenie sankcji administracyjnych, cywilnych i karnych.
Skazanym za jedno z wymienionych w przepisach przestępstw grożą różne konsekwencje – np. zakaz brania udziału w przetargach publicznych przez rok. Oprócz tego firma nie będzie mogła przez ten czas otrzymać dotacji czy subwencji. Co więcej będzie musiała oddać przyznaną pomoc.
Etap legislacyjny
Czeka na publikację w Dz.U.