Osoby bezrobotne od czerwca otrzymają 794,20 zł zasiłku przez pierwsze trzy miesiące, a potem 623,60 zł przez trzy lub dziewięć miesięcy. Dziś jest to odpowiednio 761,40 zł i 597,90 zł.
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają 1 czerwca każdego roku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Wskaźnik ten jest ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem prezesa z 13 stycznia 2012 r. (M.P. poz. 23) średnioroczny wskaźnik w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wyniósł 104,3 proc. (wzrost cen o 4,3 proc.).
Bezrobotny zgodnie z przepisami może otrzymywać zasiłek przez 6 lub 12 miesięcy. Osoba pozostająca bez pracy pobiera zasiłek przez 6 miesięcy, jeśli mieszka na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia jest niższa od przeciętnej. Przez rok zasiłek może otrzymać osoba mieszkająca w powiecie, w którym stopa bezrobocia przekracza 1,5 przeciętnej. Ponadto przez rok pomoc z urzędu uzyskuje ten, który ma ukończone 50 lat i przez co najmniej 20 lat pracodawca płacił za niego składki na Fundusz Pracy. Takie samo prawo ma bezrobotny posiadający na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, kto ma nie więcej niż 15 lat. Dodatkowo także jego małżonek musi być bezrobotny.
– Zasiłki mogą otrzymywać tylko osoby zarejestrowane w urzędzie pracy w charakterze bezrobotnych. O taki status może się ubiegać obywatel polski i cudzoziemiec – mówi Roland Budnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Chodzi m.in. o obcokrajowców, którzy są członkami rodziny obywatela polskiego i obywatelami państwa UE. Zarówno Polak, jak i cudzoziemiec nie mogą być zatrudnieni (na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego) i nie mogą wykonywać innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowy-zlecenia).

3,4 mld zł wydadzą w tym roku urzędy pracy na aktywizację bezrobotnych

Bezrobotni mogą ubiegać się o zasiłek po spełnieniu pewnych warunków. Przysługuje on, jeżeli nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych, robót publicznych. Poza tym wcześniej poszukujący pracy musiał być zatrudniony za co najmniej płacę minimalną (nie uwzględnia się urlopów bezpłatnych trwających łącznie powyżej 30 dni) łącznie przez co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania. Oprócz pracownika status bezrobotnego przysługuje również chałupnikowi, osobie, która wcześniej była zatrudniona w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i świadczyła usługi na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia, a także byłemu właścicieli firmy.