Ograniczenie przypadków zatrudniania cudzoziemców nielegalnie przebywających w naszym kraju jest głównym celem ustawy o skutkach powierzania pracy obcokrajowcom przebywającym w Polsce wbrew przepisom. W czwartek ustawę przyjął Sejm.

Za ustawą głosowało 439 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wdraża do polskiego prawa postanowienia unijnej dyrektywy, której celem jest ograniczenie nielegalnej imigracji do UE poprzez zmniejszenie atrakcyjności nielegalnego zatrudniania i - tym samym - ograniczenie tzw. szarej strefy w gospodarce. Termin wdrożenia tej dyrektywy upłynął w lipcu zeszłego roku.

Zgodnie z unijnymi przepisami ustawa wprowadza kary finansowe i sankcje karne za zatrudnianie nielegalnych imigrantów. Za zatrudnianie osoby małoletniej, zatrudnianie wielu osób lub uporczywe zatrudnianie osób w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie groziła kara grzywny lub ewentualnie ograniczenia wolności. Natomiast za zatrudnianie osoby będącej ofiarą przestępstwa handlu ludźmi lub zatrudnianie osoby w warunkach szczególnego wyzysku przewidziano karę pozbawienia wolności do lat trzech. Wysokość grzywny za "uporczywe" zatrudnianie przebywającego w Polsce nielegalnie cudzoziemca miałaby wynosić do 10 tys. zł.

Reklama

Ponadto, według nowych przepisów pracodawca przed zatrudnieniem cudzoziemca powinien zażądać okazania dokumentu potwierdzającego legalność pobytu. Projekt wprowadza też zapis, że pracodawca ma powiadamiać ZUS o fakcie zatrudnienia cudzoziemca. ZUS przekaże te informacje do Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej.

Przewidziano, że nielegalnie zatrudniony cudzoziemiec, który zostanie wydalony z Polski, będzie mógł wystąpić o wypłatę zaległego wynagrodzenia oraz związanych z nim świadczeń. Wprowadzono domniemanie uzgodnionego wynagrodzenia w wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do wypłaty cudzoziemcowi zasądzonego wynagrodzenia, zapłaty grzywny za zatrudnianie bez ważnego dokumentu oraz poniesienia kosztów wydalenia cudzoziemca będzie zobowiązany "podmiot powierzający pracę", ale też solidarnie główny wykonawca oraz każdy podwykonawca, który pośredniczył między wykonawcą a podmiotem powierzającym pracę nielegalnemu imigrantowi.

Prace nad ustawą trwały w Sejmie od stycznia, posłowie wskazywali, że przedstawione propozycje były skomplikowane i związane z wieloma już obowiązującymi uregulowaniami.

Obecnie ustawą zajmie się Senat. Przepisy - po ich ogłoszeniu - miałyby wejść w życie w ciągu dwóch tygodni.