Czy wójt gminy może zatrudnić urzędnika bez konkursu z uwagi na trwającą pandemię?
DGP
Dr Andrzej Pogłódek, konstytucjonalista z Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie:
W przypadku pracowników samorządowych ustawodawca przesądził, że nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska kierownicze, jest otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenie o wolnym stanowisku oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór. Ustawodawca wskazał też, co powinno zawierać ogłoszenie o naborze. Szczególną uwagę poświęcił określeniu wymagań zgodnych z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w biuletynie. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. Z przeprowadzonego naboru kandydatów sporządza się protokół oraz umieszcza informacje o jego wyniku na tablicy informacyjnej w danym urzędzie oraz w jego BIP przez okres co najmniej trzech miesięcy.
Reklama
Odstępstwem od wymogu przeprowadzania konkursu jest przeniesienie w trybie naboru wewnętrznego (zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia) pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadającego kwalifikacje wymagane na danym stanowisku. Przeprowadzenia konkursu nie wymaga się też w przypadku zatrudnienia osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego. Odstępstwem od wymogu przeprowadzania ponownego naboru konkursowego jest również sytuacja, gdy w ciągu trzech miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze konkursu zachodzi konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska. W takiej sytuacji można zatrudnić na tym stanowisku inną osobę spośród kandydatów, którzy zostali wyłonieni w toku konkursu.
Ustawodawca nie przewidział możliwości odstąpienia od przeprowadzania konkursu w przypadku pojawienia się wolnego stanowiska urzędniczego w jednostce samorządu terytorialnego (JST) z powodu obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W tym przypadku zastosowanie mają więc przedstawione powyżej regulacje. Uwzględniając to, że czynności związane z przeprowadzaniem naboru konkursowego w JST mogą być dokonywane z wykorzystaniem środków komunikowania na odległość (tj. bez osobistego stawiennictwa osób zainteresowanych), wyłączenie w okresie zagrożenia COVID-19 trybu konkursowego byłoby rozwiązaniem nieuzasadnionym.