Od przyszłego miesiąca cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych będą mogli ubiegać się o zezwolenia na pracę - powiedział PAP rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. Na rozwiązaniu tym mogą szczególnie skorzystać obywatele Białorusi.

Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 grudnia 2020 r. wprowadza nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która - jak zwraca uwagę Urząd do Spraw Cudzoziemców - zakłada także m.in. zmiany związane z modyfikacją wspólnotowego kodeksu wizowego oraz wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA.

"Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 28 października 2020 r. rozszerza katalog sytuacji, w których cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce. Zezwolenia na pracę będą mogli otrzymać cudzoziemcy przebywający w kraju na podstawie wiz Schengen lub krajowych wydanych w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe" - poinformował rzecznik UdSC Jakub Dudziak. Przypomniał, że wnioski o zezwolenia na pracę rozpatrują urzędy wojewódzkie.

UdSC wskazał ponadto, że obecnie procedowana jest także nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

"Zakłada ona m.in. zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemców przebywający w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych" - wskazał rzecznik UdSC.

Dodał, że celem ustawy jest również dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian we wspólnotowym kodeksie wizowym. "Dotyczą one wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych (długoterminowych) pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego" - informuje UdSC.

Dostosowane do wymogów prawa UE - jak zaznacza urząd - zostały m.in. formularz zaproszenia, tryb wydawania wiz krajowych oraz opłaty za ich wydanie.

"Przykładowo, decyzja informująca o odmowie wydania wizy krajowej będzie zamieszczana na nowym formularzu. Wniosek o wydanie wizy krajowej zostanie natomiast rozszerzony o dodatkowe rubryki, co usprawni postępowanie wobec cudzoziemców, którzy będą chcieli pracować czy studiować w Polsce" - zaznacza UdSC.

Kolejną zmianą - jak wskazał urząd - jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu, w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak zaznaczono, minister właściwy do spraw zagranicznych będzie publikował informacje o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach spełniających ustawowe warunki.

Nowelizacja wprowadza także przepisy pozwalające na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki - Visa Waiver Program.