Dodatków do wynagrodzeń oraz refundowania kosztów służbowych przejazdów domagają się osoby pracujące z rodzinami. Nie chcą też pełnić roli ich nadzorców.
W październiku do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej, który zawiera szereg zmian dotyczących m.in. rodzin zastępczych oraz działalności ośrodków adopcyjnych. Nie ma natomiast w nim żadnych propozycji związanych z asystentami rodziny. Zwraca na to uwagę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny (OSAR), które od dawna walczy o korzystne dla tej grupy zawodowej zmiany w przepisach, służące poprawie warunków ich zatrudnienia. I chociaż organizacja już wielokrotnie występowała do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie swoich postulatów, to żaden z nich nie został uwzględniony w tym projekcie.

Pomoc, nie interwencja